लिंगीक अत्याचारः डीएनए अहवाल स्पश्ट नाशिल्ल्यान दुबावीत मुक्त

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी : लिगीक अत्याचारा उपरांत नेण्टी चली गुरुवार जाल्या उपरांत दुबावितान तिचे कडेन लग्न केलें. उपरांत ते चलयेन आपली जाप चुकीची सांगली. मात, आतां ह्या प्रकरणांत डीएनए अहवाल स्पश्ट नाशिल्ल्यान जलदगती न्यायालयान पुरावे उणे आशिल्ल्यान दुबाविताक मुक्त केलो.

२०१९त दक्षीण गोंयांत हें प्रकरण घडिल्लें. ह्या प्रकरणां पिडेस्त चलयेचे आवयन १५ मे २०१९ दिसा फोंडें पुलीस स्टेशनाचेर आपली चली बेपत्ता जाल्ल्याची कागाळ केल्ली. ते प्रमाण पुलिसांनी चली नेण्टी आशिल्ल्यान दुबाविता आड अपहरणाचो गुन्यांव दाखल करून तपास सुरू केल्लो. मजगतीं, पिडेस्त चली दुबाविता वांगडा शेजारच्या राज्यांत राविल्ल्याची म्हायती दुबावितांक मेळ्ळी. उपरांत पुलिसांनी गोंयांत रावपी दुबाविताच्या बापायक ताब्यांत घेवन चवकशी केली. दुबावीत पिडेस्त चलयेक घेवन गोंयांत आयिल्ल्याची म्हायती मेळटांच पुलिसांनी १ जुलय २०१९ दिसा दुबाविताक अटक करून पिडेस्ताची सुटका केल्ली.
मजगतीं पिडेस्त चलयेची तपासणी केली तेन्ना ती णव म्हयने गुरुवार आशिल्ल्याचें कळ्ळें. ते प्रमाण पुलिसांनी दुबाविता आड नेण्टे चलयेचेर लिंगीक अत्याचार केल्ल्या प्रकरणांत भादंसंच्या कलम ३७६ आनी बाल लैंगीक शोशण आड कायदो २०१२ (पॉक्सो) कायद्याच्या ४ आनी ८ कलमा खाला गुन्यांव दाखल केलो. उपरांत ४ जुलय २०१९ दिसा न्यायालयान दुबाविताची सशर्त जामिनाचेर सुटका केल्ली.

मजगतीं, पुलिसांनी पिडेस्त चलयेची जाप न्यायदंडाधिकार्‍यां सामकार नोंद केली. तेन्ना पिडेस्त चलयेचे अबॉर्शन केलें. उपरांत तपास पुराय करून पुलिसांनी ३१ ऑगस्ट २०१९ दिसा पॉक्सो न्यायालयांत दुबावितां आड आरोपपत्र दाखल केलें. ह्या प्रकरणांत न्यायालयान १५ जानेवारी २०२० दिसा दुबाविता आड आरोप निश्‍चीत करून खटलो सुरू केलो. ह्या प्रकरणांत न्यायालयांत सुनावणी जाली तेन्ना, डीएनए अहवालांत स्पश्ट नाशिल्ल्याचें मुखार आयलें. पिडेस्त चलयेन दुबाविता वांगडा लग्न केलां आनी तिका ताचे पसून देड वर्साचें भुरगें आशिल्ल्याचें सांगून जाप बदलिल्ल्यान न्यायालयान दुबाविताची पुरावे नाशिल्ल्यान सुटका केली.