लाडली लक्ष्मी येवजणेतले पयशे घेवपाचो प्रकार फोंड्या उक्ताडार एका पक्षाचे तरणाटेचो प्रतापः पयशे दिले ना म्हणून बायलेक मारपेट

पुलीस स्टेशनांतल्यान जखमी बायलेक हॉस्पिटलांत व्हरपा खातीर हाडिल्ली 108 अॅम्बुलन्स

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
फोंडेंः सरकाराच्या लाडली लक्ष्मी येवजणे खाला दितात त्या एक लाख रुपया दितात तातूंतले 50 हजार रुपये एका पक्षाची वावुरपी आशिल्ली  एक तरणाटी घेता अशें फोंड्या उक्ताडार  आयलां. 20 हजार रुपये कांय दिसां आदी घेवंन बाकीचे पयशे दिले ना म्हणून सोमाराक मुबिना पिरजाचे हे प्रतापनगर- धारबांदोड्याचे बायलेक मारपेट करपाचो प्रकार घडलो. जखमी जाल्ले हे बायलेक चड उपचारा खातीर मडगांवच्या दक्षीण गोंय जिल्हो हॉस्पिटलांत दाखल केलां. संबंदीत तरणाटेक फोंडें पुलिसांनी ताब्यांत घेतल्या उपरांत फोंडें तालुक्यांतल्या राजकी फुडाऱ्यांनी हात वयर केल्यात.
कुर्टी वाठारांतल्या लग्न जाल्ल्या दोन भयणींनी लाडली लक्ष्मी येवजणेचे सोपस्कार पांच वर्सां आदी पुराय केल्ले. तांका पयशे मेळ्ळे ही खबर मेळटगीर एका पक्षाची वावुरपी आशिल्ले तरणाटेन तांचे कडेन संपर्क सादून पयशे मेळोवन दिवपाचें तांका आस्वासन दिलें. ताच्या बदल्यान दोगांय बहिणींक  दरेकी 50
हजार रुपये दिवचे पडटलें अशें सांगलें. दिसवड्याचेर काम करपी दोगांय भयणींक पयशे मेळ्ळ्या उपरांत हे तरणाटेन एके भयणी कडल्यान 20 हजार आनी दुसरे भयणी कडल्यान 30 हजार रुपये घेतले. बाकीचे पयशे दिवपा खातीर ती तरणाटी फाटल्या कांय दिसां सावन फाटल्यान लागल्ली. चार दिसां आदीं मुबिना पिरजादे दुयेंत आशिल्ल्यान धारबांदोड्या कुळाराक आयिल्ली. ल्हान भुरग्यांनी वाटेर केळ्या साल वडयल्ल्याचें निमित्त करून सोमाराक ते तरणाटेन मुबिनाक घरांत वचून मारपेट केली. मुबिनान हो प्रकार मोबायलाचेर रिकॉर्ड करपाचो यत्न केलो तेन्ना ते तरणाटेन मोबायल काडून जमनीर आपटयलो.
जखमी जाल्ले मुबिनाक पयलीं फोंडेच्या उपजिल्हो हॉस्पिटलांत आनी उपरांत मडगांवच्या जिल्हो हॉस्पिटलांत व्हेलें. फोडें पुलीस स्टेशनात मारपेट केल्ल्याची कागाळ केल्या. रातीं उसरां मेरेन ते तरणाटे कडेन चवकशी करपाचें काम चलिल्लें.
ह्या वेळार हेर एका प्रकरणा खातीर पुलीस स्टेशनात आयिल्ल्या सवेरा हे एनजीओचे तारा केरकार हिणे लाडली लक्ष्मी येवजणेची रक्कम फोर्सान घेवपाचें काम काय एजेंट करता हें उक्ताडार आयलां. हे येवजणेचो लाब घेतिल्ल्या बायलांक फटोवपाचे प्रकार जातात हे दिसून आयलां. फोडें पुलिसांनी सगल्या प्रकाराची खोलायेन चवकशी करपाची गरज आसा अशें केरकार हिणे सांगलां.
मजगतीं, लाडली लक्ष्मी येवजणेची कागदपत्रां तयार करपा खातीर संबंदीत तरणाटी वेगवेगळ्या कार्यालयांत वता. सांबार बायलांक कार्यालयांनी खेपो मारच्यो पडटात. हे तरणाटेक मात एका दिसांत जाय ते दाखले मेळटात. आदारकार्ड, रेशनकार्ड आनी हेर येवजण्यो मार्गार घालपा खातीर ही तरणाटी लोकां कडल्यान पयशे घेता हे तिचे कडेन पुलिसांनी चवकशी केली तेन्ना उक्ताडार आयलें. पुलिसांनी चवकशी करून संबंदीत तरणाटेर कारवाय करची अशें फोडें भाजपा मंडळाचो अध्यक्ष विश्वनाथ दळवी हांणी सांगलां.