लांच मागल्यार सांगात, कारवाय करतां

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

निलेश काब्रालः रस्त्याच्या कामांनी घाळपणां, भ्रश्टाचार कसोच सोंसून घेवचों ना

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पणजीः भौशीक बांदकाम खात्यांत जर कंत्राटदाराक कोणाकूय लांच दिवची पडटा जाल्यार ताची म्हायती आपल्याक दिवची. तांकां सोमत्या सोमते निलंबीत करतले. पूण कंत्राटदारांनी रस्त्याच्या कामा कडेन घाळपणां करून भ्रश्टाचार केलो जाल्यार तांकां ब्लॅकलिस्टांत घालतले. हे मुखार रस्त्याच्या कामांत कसलेच तरेचीं घाळपणां आनी भ्रश्टाचार सोंसून घेवचे नात, अशें भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल हांणी सांगलें. ते गोवन वार्ता लायव्ह कार्यावळींत दिल्ले मुलाखतींत उलयताले.

हे आदींच्या कामांनी घाळपणां केल्ले खातीर तीन कंत्राटदारांक ब्लॅकलिस्टांत घातल्यात, जाल्यार दोगांक शिटकावणी दिल्या. कंत्राटदारांक सरकारा कडल्यान सगळे पयशे दितात, तरी लेगीत कंत्राटदार पयशे उणे पडटात, असो आरोप करतात. तशेंच कांय कंत्राटदार कंत्राट घेवपा खातीर लांच दिवची पडटा, अशें सांगतात. तांणी लांच मागपी कर्मचाऱ्यांची रितसर कागाळ करची. तांचेर खर कारवाय जातली, पूण कंत्राटदारांनी रस्त्याचें कामा बरेंच करपाक जाय. जर तांकां कामा खातीर भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यां कडल्यान आडखळ जाता जाल्यार तांणी आपले कडेन तशी कागाळ करची, अशेंय मंत्री काब्राल हांणी म्हणलां.

भौशीक बांदकाम खात्याचो ताबो घेताच, रोखडेंच आपणें कामाक सुरवात केल्या. रस्ते दुरुस्ती आनी बांदपाच्यो निविदा काडून तांचेंय काम सुरू जालां. पूण अचकीत पावस आयिल्ल्यान कांय कामां अर्दवट उरल्यांत. राज्यांतल्या कांय रस्त्यांचें डांबरीकरण चालू आशिल्लें, पूण पावसाक लागून तें काम करपाक मेळ्ळें ना. तरी लेगीत सगळ्या रस्त्यां वयलीं फोंडकुलां पुरोवपाचो यत्न चालू आसा. म्हत्वाच्या रस्त्यांक चड प्राधान्य दितलें. आमी 100 टक्के फोंडकुलां पुरोवपाचो यत्न करतले. सरकारा कडल्यान नेटान काम चालू आसा, पूण विरोधक टिका करपाची म्हूण टिका करतात, अशेंय मंत्री काब्राल हांणी सांगलें. हो आदीं पावसांत फोंडकुलां पुरोवपाचें मशीन नाशिल्लें. आतां पावसांत लेगीत रस्त्या वयलीं फोंडकुलां पुरोवपाचो आमचो विचार आसा. कोल्ड प्रेस आनी हॉट प्रेस अशीं दोन तरांची मशिनां मेळटात. आतां वर्सभर केन्नाय पावस पडटा, ताका लागून अशा मशिनांची गरज आसा. ह्या मशिनांची एका जाग्यार म्हयनोभर चांचणी घेतले. तांचें काम येसस्वी जालें जाल्यारूच तांचो वापर करतले, अशें मंत्री काब्राल हांणी सांगलें.

खात्यांतलीं रितीं पदां भरतले

भौशीक बांदकाम खात्यांत कर्मचाऱ्यांचो उणाव आसा. तशेंच खूबश्या कर्मचाऱ्यांची बडटीय जावंक ना, तांची बडटी करतले. तशेंच कांय रिती पदां आसात, तीं भरतले. फाटलीं 35 वर्सां विभागांत काम करून लेगीत जांकां बडटी मेळूंक ना, तांची योग्य सुवाते खातीर बडटी करतले. तशेंच निवृत्त जावपी कर्मचाऱ्यांक लागून आतां नवीं पदां भरतले, अशें मंत्री निलेश काब्राल हांणी सांगलें.