लग्न… एक महाकार्य

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

दरेक मनशान खंय, जल्माक येतकच दोन गजाली करच्यो. एक, स्वताचें घर बांदचें आनी दुसरें, लग्न. ह्यो दोनूय गजाली करतना, वाटेर ज्यो कितें अडचणी येतात, त्यो अणभवतकच, मनीस खंय अकस्मात हुशार जाता आनी कठिणांतले कठीण परिस्थितींतल्यान मार्ग काडून मुखार सरपाक शिकता. वयल्या दोन विशया पैकीं ‘लग्न’ हो विशय पळोवया.
सद्या सिजन लग्नाचो. गोंयभर तशेंच गोंया भायर भरमसाट लग्नां जाल्लीं नदरेक येतात. लग्न म्हणजे प्रत्येकाच्या आयुश्यांतलो एक उमेदीचो खीण. आपलें लग्न बरें थाटान जावचें म्हूण न्हवरो, व्हंकल आनी फामिली नेटान तयारी करतात. मोट्या लोकांची मोटीं लग्नां आनी बारीक लोकांचीं बारीक. पूण उमेद, उत्साह…. एक सारकोच.
लग्न म्हणजे तयारी खूब. एक एकट्याले वेगळे वेगळे विचार. आतां तर लग्नाच्यो वेगळ्यो वेगळ्यो पद्दती आयल्यात. पूण निमाणो निकाल…… “लग्नच”. लग्नाची सुरवात एक योग्य वेळ येतकच जाता. देखीक, चलो चली मोगान पडून लग्न जाता, मोगान आसतनाच मदींच “ब्रेक अप” जालो जाल्यार दोगूय वेगळीं वेगळीं लग्न जातात, सोयरीक जुळोवन लग्न, आवय – बापूय सांगता म्हूण लग्न, इश्टालें लग्न जालें म्हूण लग्न, बेजार येता म्हूण काजार, वय जालें म्हूण लग्न, समाजीक प्रेशर म्हूण लग्न, सगळें जातात म्हूण लग्न जावप, वा चल… जावया लग्न… एकटो म्हूण रावन कितें करतलो? इतर इतर. प्रत्येक मनशाचो आप आपलो हो वैयक्तीक विचार.
चडश्या लग्नांच्या सुरवातेकच ‘महा भयंकर’ परिस्थिती निर्माण जावपाची शक्यताय खूब प्रमाणांत आसता. मोगान जाल्यार, न्हवऱ्याच्या घरच्यांक व्हंकल पसंद आसना आनी ‘हे वटेंतली ते वटेंतली’ खबर. तातूंत भितर जात – पात, रूप – रंग, हागेलें नाक वांकडें, तागेले दोळे मोटे, तें मोडवें – तो लांब, तो प्रायव्हेट नोकरी करता – गव्हरमेंट न्ही. माती आनी गोबर. ही माती आनी गोबर खोऱ्यान काडून भायर उडयता म्हणसर न्हवरो अर्दो काबार आनी व्हंकल जाम. (वाद विवाद बरयले ना तें समजून घेवचें).
मागीर गाडी मातशी मुखार वता. रजिस्ट्रेशन जाता. हळू हळू साखरपुड्याची सुरवात जाता. मोटें ‘प्लांनींग’ सगळीं करपाक लागतात. खंय करपाचो, कोणाक आपोवपाचें, ताका सांग्ल्यार हाका सांगपाक जाय ना जाल्यार ताका वायट दिसतलें, तिका अपोवचेंच पडटलें. थिम कितें करया? जेवण कोणाक सांगया? निमाणें सोयरी येतात, परबीं भेटयतात, वातावरण सुंदर दिसता, फोटो काडपी आकांता फोटो काडटा, न्हवऱ्याक आनी व्हंकलेक फेसबुकार एका दिसाचो नट-नटीचो फिल दिता. पार्टी सोंपता… (बिला पेंडिंग दवरून)….
आतां लग्न लागीं पावता. बॅचलर पार्टी दिवपाक कोमेस. न्हवऱ्याक ताचे इश्ट रावतात आनी व्हंकलेक तिच्यो इश्टिणी आनी मागीर बरोबर पार्टी म्हूण “सेपरेट”. “असली मजा तो लग्न है”. तयारी म्हूण थोडी?! आमंत्रण पत्रिका धरून रिटर्न गिफ्ट. हाचें प्लानिंग म्हणजे युद्धाक वच्चे पयलीं व्हडले व्हडले राजा सुद्धा इतले कारिनाशिल्ले. बारीक लग्नाचें व्हडले प्लॅनिंग आसना. तांचें बेस्ट. फटाफट. फेटो मारलो हार घालो…. काबार. पूण मोटे करतलो जाल्यार दुडू धरून लाडू मेरेन चिंतप आसता. म्हूण कठीण. तातूंत वेवस्थीत जावूंक ना जाल्यार लोक कितें म्हणटले??? हाचो भंय घरच्यांचेर चड आसता.
आमंत्रण पत्रिका वांटप, हॉल बूक करप, जेवण, फोटोग्राफर, डॅकोरेशन, गिफ्ट्स, हिका साडी, ताका शर्ट पीस, पॅण्ट पीस आनी बाकीच्यो बारीक बारीक गोश्टी येवजून करता म्हणल्यार नाका शेवट जाता. जबाबदारी नचुकता पेलता म्हणल्यार थोड्यांचो प्रेशर धरून डायबिटीस सुद्धा वयर सकयल जाता.
‘अहेर’…. हो लग्नाक येवपी एक विशय थोड्यांक संकटा घेवन येता तर थोड्यांक उमेद. संकट म्हणजे ताचो ‘रिकॉर्ड’. अहेर म्हणजे ‘उश्णी वायणा’ अशें जाणटेलीं म्हणटालीं. कोण दिता, तें ताका ताच्या कार्याक परत पावोवप आसता. भयानक ‘बार्टर सिस्टम’. सगळो भावनांचो खेळ, सारखोच खेळप आसता. ना जाल्यार ओगीच कोणाचींय मनां दुखपाची चूक घडूंक शकता.
लग्नाक न्हवरो आनी व्हंकल दोगांय खूश दिसतात. सगळे लोक, सोयरीं येतात, परबीं भेटयतात ते पळोवन खूब आनंद जाता. येतल्या वतल्यां सोयऱ्यांक फेर्राद कपड्यान, लागीच्यांक भांगरां शिंगरां घालून मिरोवपाचीय एक संदी मेळटा. फोटो, सॅल्फी आनी वॉट्सप स्टेटस, दरेक मोबायलाचेर हेच पळोवंक मेळटा. ‘मेरी यार की शादी’, ‘पडलो संवसारांत’ आनी वेगळे वेगळे कॅपशन्स वाचूंक मेळटात.
लग्न शेवटाक सोंपता. सगळीं आयिल्लीं सोयरीं एकएकली आप आपल्या घरा वचूंक लागतात. सगळें परतें जाग्यार घालता म्हणल्यार आनीक सात आठ दीस अशेच वतात. तातूंत पांच पर्तन, पुजा, अभिशेक, देवळांनी भेट दिवप… इतर गजाली आयल्योच… हांकां सांगपाचें उरले मरे? तो इश्ट येवूंक ना ह्योय गजाली याद जाता. एकंदरीत दोनूय कडेनची फामिली समजूतदार आसल्यार सगळें सुरळीत घडून येता. आनी लग्नाची एण्डींग ‘हॅप्पी’ जावन जिवन भर सगल्यांक याद उरता.

अंबेश जयकृष्ण तळवडकार
9763328585