रेशनकार्डांक निमणी घरघर?

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सगल्यांच्या बँक खात्यांक आधारकार्ड, पॅन कार्ड जोडलां. ताचे वयल्यान नेमको पगार कितलो तें कळचें ना? मागीर लोकांक ही फावटी मारपाची दगदग कित्याक?

अातां मेरेन 82 हजारां वयर रेशनकार्डां निलंबीत जाल्यांत. आतां जांचें वर्सुकी उत्पन्न 50 हजारां वयर आसा, कार्डा वयल्या मनशांचें मेळून (म्हयन्याक 4166 रुपयां परस चड जोडपी) तांची कार्डां दळडीर रेशे वयर (एपीएल) वतलीं. म्हणटकच आपशीच अंत्योदय अन्न येवजण आनी प्रायोरिटी हावसहोल्ड (पीएचएच) येवजणेचो लाव तांकां मेळचो ना. पयले येवजणेंत 35 कील तांदूळ मुफत मेळटात, तर दुसरेंत कार्डाचेर नांव आशिल्ल्या मनशाक दरेकी 3 कील तांदूळ आनी हेर नग सवाय भितर मेळटात. जांचें वर्सुकी उत्पन्न 5 लाखां वयर आसा, वयर आसा. (म्हयन्याक 41,666 रुपयां परस चड जोडपी) तांचीं कार्डांच रद्द जातलीं. धान्याचो काळो बाजार जाता तो आडावपाक आनी यंत्रणेंत पारदर्शताय हाडपाक सरकारान हो निर्णय घेतला खंय.
दळडीर रेशे सकयलें (बीपीएल) कार्ड फावता तसलें कुटुंब गोंयांत आसचें ना. कारण हाॅटेलांत च्या- भाजी पाव आनी जेवण धरल्यार दिसाक उणेच 35 ते 100 रुपया जातात. हेर खर्चूय आसा. सरकारी नोकरांचेर हावळ आयल्या. पूण सरकारी यंत्रणा रेशनकार्ड ‘सरंडर’ करपाक कित्याक सांगता तें कळना. सगल्यांच्या बँक खात्यांक आधारकार्ड, पॅन कार्ड जोडलां. ताचे वयल्यान नेमको पगार कितलो तें कळचें ना? मागीर लोकांक ही फावटी मारपाची दगदग कित्याक? कोण लाडली लक्ष्मी, दीनदयाळ निराधार सारक्यो येवजण्यो, पेन्शनां, मानधन घेतात, ताचीय सरकार दरबारांत नोंद आसा. खाजगी कंपन्यांनी काम करप्यांचोय पगार रोजगार खात्याक खबर आसता. प्रोव्हिडंट फंड खात्याक कोणा कडल्यान कितले येतात, तेंय कळटा. मागीर रेशनकार्डां सरकारी यंत्रणेकूच रद्द करपाक मेळनात?
रेशन कार्ड जूनांत रद्द जालें आनी एकादशी कडेन कोणाची नोकरी गेली, जाल्यार नवें रेशनकार्ड कितल्या दिसांनी परत करून मेळटलें? आतां मेळटा थंय आधार कार्ड लागता. तरीय निवासी दाखलो आनी हेर दाखले, परवान्यां खातीर ‘फाल्यां यो, रेशनकार्डाची झेराॅक्स घेवन’ अशीं उतरां आयकूचीं पडटात. ताचे कितें करतले? ‘तुजें रेशनकार्ड रद्द जालां. तुका दाखलो, परवानो मेळचो ना’ अशें बी सांगतले? सरकारी वा हेर कसल्याच कामांक हाचे फुडें रेशनकार्ड लागचें ना? जून मेरेन रेशनकार्ड विशींची प्रक्रिया सोंपतकच फाटलीं 50 वर्सां धान्यांचो काळो बाजार जाता (सगलेच सोसायटकार करिनात!) तो बंद जातलो? भायल्यान आयिल्ल्या कामगारांक कार्डां करून दिल्यांत तांचो, शारांनी रातचे गाडे चलयतात तांचो पगार (येणावळ) कितलो तें कशें थारायतले? कारण आयज दिसाक 5 हजार जोडपी वेवसायिक ‘कोरोनान आमकां सामकें फोंडांत घातले मरे’ अशें रडगाणें गायत वेवसाय वाडयत आसात. जीएसटी दितात, ताचे वयल्यान तांची येणावळ कळपाक शकता?
आतां ‘बीपीएल कार्डकार’ वर्साक तीन गॅस सिलींडर मेळटले हे आशेन रावल्यात. राज्यांत चार लाख रेशनकार्डां धरलीं जाल्यार भितरलीं दोन लाखां वयर बीपीएल आसतलींच. तांकां सिलींडर दितना सरकारी तिजोरेचेर वजें पडून ती चेंपतली. तेन्ना बीपीएल कार्डां उणीं जातात तितलीं बरीं, अशें अर्थीक नियोजन सल्लागाराक दिसता काय? ‘ना रहेगा बीपीएल, तो बचेगा सिलिंडर’ अशेंय बी कोणाक दिसलां काय?
तीन पूत सरकारी नोकर आशिल्ल्या आनी आवय खातीर वेगळें रेशन कार्ड केल्ल्या कुटुंबांचें कितें? पूत विदेशांत आनी मूळ घरांत एकसुरीं रावपी जाण्ट्यांचें कितें? फाल्यां रेशन कार्ड रद्द जालें जाल्यार ती जाण्टी बायल वा दादल्यान (वा दोगांयनी) कोणाच्या तोंडा कडेन पळोवपाचें? निदान आतां तरी तीं 35 कील तांदूळ हाडून खारें, आमली तोंडाक लावन पेज जेवपाक शकतात. फाल्यां पूत, सुने मुखार हात पातळावचे पडले जाल्यार? भुरगीं सरकारी सेवक आसल्यार तांचो 10 टक्के पगार जाण्ट्यां आवय- बापायच्या खात्यांत घालूं येता, पूण खाजगी नोकरी करपी पुताच्या पालकांचें कितें? आतां मेरेन करदात्यांच्या जिवाचेर मुफत सरकारी येवजण्यो चालीक लायल्यो, तो पयसो लोकांच्या घामा- कश्टांचो. तो वसूल करपाक नाका? देशभरांत ‘रेवडी संस्कृती’ चलता, अशें खुद्द प्रधानमंत्र्यांनी म्हणलां. गरज आसा तांकां रेवडी, खाजें, म्हानां दिवचींच, पूण ऐपत आसतना फुकटचें खांवप्याची अपुरबाय कित्याक करची?
रेशनकार्डांच्या दर्जांत बदल, तीं रद्द करप हाचेर परतून एकदां विचार केल्यार बरो. फुकटच्यो खिरापती, सवलती, गैरप्रकार पयलीं बंद करूं येतात…. आनी हाचे मुखार कोणेच सरकारी, खाजगी कामां खातीर रेशनकार्ड मागपाक जायना!!