रेल्वे दोट्टीकरणा खातीर रेल्वे रानाजीव मंडळाकडेन परत अर्ज करपाक शकताः माविन गुदिन्हो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
वास्कोः राज्यांत कसलोय प्रकल्प हातांत घेतल्यार कांय लोक बेटेच हायपर जातात. कांय निर्णय सरकारा आड वतान जाल्यार कांय निर्णय सरकारावटेन लागतात अशें पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी सांकवाळ पंचायत वाठारांत एमईएस कॉलेज वाठारांत रस्त्याच्या हॉटमिक्स डांवरीकरणाच्या कामाक सुरवात करून दितना सांगलें. रेल्वे दोट्टीकरण कामाक रानाजीव मंडळान दिल्लो परवानो सर्वोच्च न्यायालयान रद्द केला ते संबंदी ते उलयताले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचो परिणाम घाट विभागांतल्या रेल्वेच्या कामाचेर जातलो. रेल्वे ते संबंदी रानाजीव मंडळाक परत अर्ज करून प्रकल्प क्लियर करून घेवपाक शकता अशें तांणी सांगलें. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाक सरकार बांदील आसा. कांय लोक सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची खोस उक्तायतात. सगलो प्रकल्प रद्द केल्ले भशेन ते वागतात. दुदसागर वाठारांतल्या घाट विभागाचेर ह्या निकालाचो परिणाम जावपाक शकता. सगळे नेम आनी  नियमांक पाळो दिवन रेल्वे रानाजीन मंडळाक परत अर्ज करून फावो तो परवानो परत मेळोवपाक शकता हाचो ते विचार करनास अशें गुदिन्हो हांणी सांगलें. रेल्वे दोट्टीकरण राष्ट्रीय प्रकल्प आसा आनी ताचो फायदो देशाक जातलो हे मतींत दवोरपाक जाय अशें तांणी म्हणलें.
गोंयांत सरकारान कितेंय करपाक पळयल्यार कांय लोक ताका विरोध करतात. काय निर्णय सरकाराच्या आड वतान जाल्यार कांय सरकाराच्या फावराद लागतात. सर्वोच्च न्यायालयान रेल्वेक परत अर्ज करपाक सांगलां हें विरोध करतल्यांनी मतींत दवोरपाक जाय. निकाल दिवप सोपें पूण ताचो परिणाम जावन प्रकल्पाक कळाव जाता. प्रकल्पां खातीर चड पयशे खर्च करचे पडाटात आनी लोकांचेर अर्थीक लुकसाण जाता अशें मत तांणी उक्तायलें.
दाबोळी मतदारसंघात सुरू केल्लीं पावसा पयलींचीं काम वेळार पुराय जावची हाचेर आपूण लक्ष दितलो. उदरगतीचे काम प्रकल्प सुरू आसात. ते पुराय वेळार पुराय जावपाक जाय अशें तांणी सांगलें.