रेजिनाल्डान केली लाटंबारशें उद्देगीक वसणुकेची पळोवणी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
दिवचलः उद्देगीक उदरगत म्हामंडळाचो अध्यक्ष आनी कुडतरीचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्य हांणी दिवचलचो आमदार डॉ चंद्रकांत शेट्ये हांचे सयत लाटंबारशें उद्देगीक वसणुकेची मंगळारा पळोवणी केली. थंय सुरू आशिल्ल्या कामाची तांणी नियाळ घेवन अधिकारी वर्गाक कांय सुचोवण्यो केल्यो.
हे वसणुकेंत नवे उद्देगीक प्रकल्प सुरू करून थळाव्या लोकांक रोजगाराची संध मेळोवन दिवपा खातीर डॉ शेट्ये हांणी फाटपुरवण करपाक  सुरवात केल्या. ते खातीर रेजिनाल्ड हांका वांगडा घेवन तांणी वसणुकेतली वीज आनी उदका पुरवण आनी रस्त्यांची पळोवणी केली. हे वसणुकेंत सुमार 3 लाख चौखण मीटर सुवात आरक्षीत आसा. थंय मुळाव्यो सुविधा पुराय करपाकचेर भर दितले. ते उपरांत बाकीचे सोपस्कार करतले अशी म्हायती रेजिनाल्ड हांणी दिली.
वसणुकेंत एका व्हड उद्देग कंपनीन 50 हजार चौखण मीटर सुवात आरक्षीत केल्या. थंय व्हडलो प्रकल्प उबारपाचें तांणी थारायलां. हेर भूखंडांत उद्देग सुरू करपाचो आपलो यत्न आसा. तरणाट्यांक रोजगाराची संध मेळोवन दिवप हे खातीर आपूण सगले यत्न करतलों अशें आमदार शेट्ये हांणी ह्या वेळार सांगलें. वसणुकेची पळोवणी करतना थळावो पंच यशवंत वरक, बबनराव राणे, संजय शेट्ये , बांदकाम आनी जलस्रोत खात्याचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले.