रेईश मागुश पंचायत मतदार वेळेरी विशीं साळगांव आमदार केदार नायकाक दुबाव

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
पर्वरीः पंचायत वेंचणुके खातीर रेईश मागुश पंचायत वाठारांतल्या मतदारांची वळेरी तयार करतना संबंधीत अधिकाऱ्यांनी तकली वापरनास्तना कश्या कशी ही वळेरी तयाक केल्या असो आरोप साळगांवचो काँग्रेस पक्षाचो आमदार केदार नायक हांणी केला.
मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांनी ही वळेरी तयार करतना घुस्पागोंदोळ केला. जेन्नी ही वळेरी लोकांक तपासपा खातीर दवोरिल्ली तेन्ना लोकांनी तिका आक्षेप घेतिल्लो. पंचायत वॉर्डांच्यो शीमो आनी भुगोलीक सलगता अधिकाऱ्यांनी मतींत दवोरली ना. एकाच घरांतल्या मनश्यांक वेगवेगळ्या वॉर्डांत घालपाचो प्रकार केला अशें नायक हांणी सांगलें.
आमदार केदार नायक हांणी हें संबंदी बार्देशाचो मामलेदार राहुल  देसाय हांका निवेदन सादर करून मतदार वळेरेंतल्यो त्रुटी पयस करपाची मागणी केल्या. घालून दिल्ल्या मार्गदर्सक तत्वांक पाळो दिनास्तना मनमानीपणान ही वेळरी तयार केल्या असो आरोप नायक हांणी मामलेदाराक निवेदन भेटोवन आयले उपरांत पत्रकारांक सांगलें. सिया नागवेकार ही वॉर्ड नंबर आठांतली मतदार आसा. तिगेलें घर ह्या बॉर्डांत आसा आनी विशेश म्हणल्यार ती ह्याच वॉर्डांतल्यान पंच म्हणून वेचून आयल्या. मात नवे मतदार वेळेरेंत तिचें नांव वॉर्ड णवांत घातला अशी म्हायती तांणी दिली.
एका आदलो सरपंच वॉर्ड णवांत रावता ताका ताचें नांव आता वॉर्ड नंबर आठातले मतदार वळेरेंत घातलां. अधिकार्यांनी हे प्रकार करतना मतदारांच्या वॉर्डांत अदलाबदली करून घुस्पागोंदोळ करून दवोरला. रेईश मागुश पंचायत मतदार वळेरी 2017 वर्सा केल्ली तातूंत अदलाबदल करपाचे पकार अधिकाऱ्यांनी केल्यात. कारणा शिवाय पंचायत वाठारांतल्या 50 टक्के मतदारांच्या वॉर्डांची अदलाबदल केला. पंचायत वेंचणूक दोळ्या सामकार दवोरून मतदार वळेरेंत जाणा जावन अदलाबदल केल्यात. तातूंत बेगोबेग दुरुस्ती करपाक जाय. राज्य वेंचणूक आयोगान फावो ती कृती केली ना जाल्यार प्रकरण न्यायालयांत व्हरपाची शिटकावणी आमदार नायक हांणी दिल्या.