‘रेंवे’ वयल्यान न्यायालयान उजरायले पुलिसांक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मंगळार मेरेन प्रतिज्ञापत्र सादर करपाचे निर्देश

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी : मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान जायते फावटीं आदेश दिवन लेगीत राज्यांत बिनधास्तपणान 10 सुवातांचेर रेंव उसपुपाचें काम चालूच आसा. हें याचिकादारान निदर्शनाक हाडून दिलें तेन्ना खंडपीठान बुधवारा पुलिसांक बरेच उजरायले.

जे कितें याचिकादारान निदर्शनाक हाडलां तें पुलिसांक दिसना? पुलिसांनी दोळे धापल्यात? कागाळ आयल्या उपरांतूच कारवाय करतले?, अशे प्रस्न न्या. महेश सोनक आनी न्या. वाल्मिकी मिनेझीस हांच्या दोन न्यायाधिशांच्या (द्विसदस्यीय) खंडपिठान पुलीस आनी संबंदीत सरकारी यंत्रणांक विचारलें.
हे विशीं कितें पावलां उबारतले हें 12 डिसेंबर मेरेन म्हासंचालकांनी प्रतिज्ञापत्रका वरवीं खंडपिठाक कळोवचें, अशें खंडपिठान फुडें सांगलें.

‘गोवा रिव्हर सँड प्रोटेक्टर्स नेटवर्क’ ही संघटणा 2018 वर्सा सावन गोंयांतल्या न्हंयच्या पात्रांतल्यान बेकायदेशीरपणान रेंव उसपपा आड न्यायालयांत लडटा. मे 2018 त हे संघटणेन ह्या मुद्द्याचेर बोट दवरून उच्च न्यायालयांत याचिका दाखल केल्ली. राज्य सरकार, खण, येरादारी, पुलीस, कॅप्टन ऑफ पोर्टचे कप्तान हांकां हे याचिकेंत प्रतिवादी केल्ले. 18 डिसेंबर 2019 ह्या दिसा उच्च न्यायालयान ही याचिका निकालांत हाडून संबंदीत खात्यांक बेकायदेशीर रेंव वेवसाय करप्यांचेर कारवायेचे निर्देश जारी केल्ले. तेन्ना हें सगळें बंद करतले, अशें उतर पुलिसांनी दिल्लें. पूण चार वर्सां जालीं तरी हें पुलिसांक आनी सरकारी यंत्रणांक बंद करपाक जावंक ना. ह्या मुद्यार बोट दवरून आतां याचिकादारान उच्च न्यायालयांत अवमान याचिका दाखल केल्या.

पुलीस म्हासंचालक आनी राज्याचे मुखेल सचीव हांकां ह्या सप्तकांत बसका घेवन हें सगळें बंद करपा खातीर बेगीनूच कितेंय उपाय करचे, अशें उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यी खंडपीठान म्हणलां.

सुनावणे वेळार याचिकादारान तिसवाडी, फोंडें, पेडणें आनी दिवचल म्हालांतल्या न्हंयांनी धा सुवातांचेर बेकायदेशीर रेंव उसपप सुरू आशिल्ल्याचें पुराव्या सयत निदर्शनाक हाडून दिलें. तेन्ना दोन न्यायाधिशांच्या (द्विसदस्यीय) खंडपीठान पुलीस आनी सरकारी यंत्रणांक बरेंच धारेर धरले. न्यायालयाचो अवमान केला म्हूण पुलीस म्हासंचालकांक न्यायालयांत आपोवपाचो विचार आशिल्लो. सरकारी वकिलांनी बाजू मांडिल्ल्यान सध्या तशें करूंक ना. हें सगळें तिडक येवपा सारकें आशिल्ल्याचें न्यायाधिशांनी ह्या वेळार म्हणलें.

हरीत लवादाच्या आदेशा उपरांतूच दिवपाक मेळटले रेंव काडपाचे परवाने

रेंव काडपाच्या परवान्याचो मुद्दो सध्या राष्ट्रीय हरीत लवादा मुखार प्रलंबीत आसा. परवाने दिवपाचे प्रक्रियेक आव्हान दिवपी याचिकेचेर निर्णय जाय मेरेन रेंव काडपाचे परवाने खात्याक दिवपाक मेळचे ना. हाका लागून रेंव काडपाच्या परवान्याचो विशय सध्या तरी सुटप कठीण आसा.

रेंव काडपाक कायदेशीर परवाने नासले तरी बेकायदो रेंव काडप चालूच आसा, हें खंडपिठांत एके याचिके संबंदांत स्पश्ट जालां. हाचेर खंडपिठान पुलिसांक उजरावन काडले.

गोंयांत सगळ्याक बांदकामां चालू आशिल्ल्यान रेंवेची मागणी वाडत आसा. कंत्राटदार तशेंच बांदकाम वेवसायिकांक भायल्यान रेंव हाडप म्हारग पडटा. हाका लागून बेकायदो काडिल्ली रेंव कंत्राटदार खरेदी करतात. रेंव काडपाच्या परवान्यांचो विशय राष्ट्रीय हरीत लवादा मुखार आशिल्ल्यान सध्या तरी खण खातें कांयच करपाक शकना, अशी म्हायती खण खात्यांतल्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

खण खात्यान शापोरा न्हंयेंत रेंव काडपा खातीर चार परवाने जारी केल्ले. हाका गोवा रिव्हर सॅण्ड प्रोटेक्टर्स नेटवर्क संघटणेन राष्ट्रीय हरीत लवादा मुखार आव्हान दिलें. हे याचिकेचेर सुनावणी चालू आसा. आतां लवादाच्या आदेशा बगर रेंव काडपाचे परवाने दिवप शक्य जावचे ना, अशें अधिकाऱ्यांनी सांगलें. गोंय राज्य पर्यावरण मुल्यांकन प्राधिकरणान (एसईआयएए) पर्यावरणी दाखले दिल्या उपरांत खण खातें रेंव काडपाचे परवाने दिता. जो मेरेन गोंय राज्य पर्यावरण मुल्यांकन प्राधिकरण पर्यावरणी दाखलो दिना, तो मेरेन रेंव काडपाचे परवाने खण खात्याक दिवपाक मेळना, अशेंय तांणी सांगलें.

नोव्हेंबर सोंपपाक मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी रेंवेच्या परवान्या संबंदांत नियाळ बसका घेतली. हातांनी रेंव काडपा विशीं परवाने दिवपाचो विचार बसकेंत जालो. हातान (मॅन्युएल) रेंव काडपा खातीर परवानो दिवपाक लेगीत पर्यावरणीय दाखल्याची गरज आसा. पर्यावरणीय दाखले दिवपाचो निर्णय राज्य पर्यावरण मुल्यांकन प्राधिकरणाक घेवचो पडटलो, अशें अधिकाऱ्यांन सांगलें. राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्थेन न्हंयेंतली रेंव काडपा विशीं जो अहवाल दिला, ताचेर आदारीत रेंव काडपाचे परवाने दिल्ले. ह्या अहवालाक लेगीत खंडपिठांत आव्हान दिलां.
न्यायालयीन खटल्या खातीर रेंव काडपाच्या परवान्यांचो विशय कठीण जाला.
भायल्या राज्यांतल्यान रेंव हाडपाक कसलीच आडखळ ना. हाका लागून भायल्या राज्यांतल्यान रेंव येता. खण खात्यान रेंव हाडपा खातीर ट्रान्सीट पास दिवपाची प्रक्रिया सुटसुटीत केल्या, अशें खण खात्याच्या अधिकाऱ्यांन सांगलें.