रेंट अ बायकांच्या वाडट्याआंकड्यांचेर निर्बंध घालचे

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । खबरां मेज
पणजी: मोटरसायकल पायलट हो एकूच असो लघुउद्देग आशिल्लो जो परंपरीक रितीन गोंयांत चालूच आसलो. ह्या वेवसायाचेर मध्यम वर्गीय हजारांनी कुटुंबां निंबून आसात. रेंटबायकांच्या वाडपी आंकड्याक लागून कांय वर्सां सावन पायलट वेवसाय संकश्टांत आयिल्लो. ह्या वेवसायाचेर सरकाराचे निर्बंध आसचे, म्हणून आमचे सोसायटीन सदांच यत्न केल्ले. पूण प्रशासनान कसलेच तरेची दखल घेवंक नाशिल्ली. आतां येरादारी मंत्र्यान ताचेर नियंत्रण हाडिल्ल्यान संघटणेन तांचे उपकार मानले.
पायलट वेवसाय हो स्वरोजगार आशिल्ल्यान दिसभराची जोड ही आपल्या कुटूंबाक पोसपाचो एक घटक. रेंटबाय्कचो आनी रेंट कारचो वाडपी प्रभाव आनी फाटल्या दोन अडेज वर्सां सावन कोरोना म्हामारीन खूब सतायलें. तशेंच पायलटां खातीर आशिल्ली अर्थीक येवजण स्थगीत केल्ल्यान सगळेच वटेन संकश्टांत सांपडल्या. सरकारा कडल्यान अर्थीक मजत मेळची म्हणून संबंदीत मंत्र्याक पत्र बरयलां.
हाचोच वांटो म्हणून महसूल आनी कामगार मंत्री बाबुश मोन्सेरात हांणी संघटणेची भेट घेवन, तांची समस्या जाणून घेतली.
ह्या वेळार जाल्ले चर्चेंत खूबशे प्रस्न मांडले. मंत्र्यान आपल्या
कडेन शक्य आसा ते प्रस्न सोडयतलों अशें आस्वासन दिलें. तशेंच जे कांय प्रलंबीत प्रस्न आसात ते संबंदीतांचे नदरेक हाडून दिवन ते सोडोवपाचेर लक्ष दिवपाचें आस्वासन मंत्री मोन्सेात हांणी ह्या वेळार दिलें.
शिश्टमंडळांत अध्यक्षा वांगडा अनिल नागवेंकार,केशव अडकोणकार, अब्दूल शेख, दत्ता ऊजगांवकार हाजीर आशिल्ले.