रिवणाची पांडवाची गुहा 

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

रिवण हो गांव आदीं सावन फामाद. सैमीक गिरेस्तकायेन भरिल्लो गिरेस्त गांव अप्रुप रुप दाखयता सुखदिणें जिवीत जगपाक वाट दाखयता.  झरी, न्हयांनी, दोंगरा, भाटांनी, कुळागर, शेतांनी नटिल्लो शेतकऱ्यांचो, कश्टकऱ्यांचो हो गांव.  सैमाचे वरदान लाबिल्लो, पर्यटकांक मोनेळ घालपी सुंदर वाठार.                                                                    रिवण गांव म्हळ्यार ‘रुशीवन’ दोंगरांनी घेरिल्लो. ह्या गांवांत देवा दोंगर झेतान उबो आसा. आदीं त्या दोंगरार रुशी रावताले. तांची घरां अजूनय त्या जाग्यार आसात. थंय सात देवांच्यो  मुर्ती आसात. गांवां सावन अंदमासान सात किलोमिटर अंतराचेर. त्या दोंगरा माथ्या वेल्यान उदकाचो घसघसो पडटा तो  केन्नाच बंद जायना. उदकाचे झरांव खंयच्याय फुट्टात तेवूंय कळना. घसघसो देवाच्या माथ्यार पडटा आनी आख्खी शितोडी गांवांत पावता. त्या  उदका पासून पिकावळ तयार जाता. आंबाड्या झर, आज्या झर, कुळम्या झर अश्यो जायत्यो बारीक मोट्यो झरी गांवकारांची तान भागयता. पर्यटकांक आनंद दिता. शेवटा हें उदक कुशावती न्हंयेच्या पोटांत वता. ह्या गावांत खुबशे ल्हान व्हाळ व्हांवतात. ह्या सुंदर, सैमीक कुळागारांत श्री मारुतीचो मठ उबो आसा. सातशें वर्सा आदिंचो. ह्या जाग्यार खंय स्वाम्यान समाधी घेतिल्ली. ताका साडेचारशीं वर्सा चड जांवयेत. ताचे आदलो हो मठ. तो हांगा उबो जावपाचें कारण….

एका दिसा गोकर्णा खंय एका स्वाम्याक राम, लक्ष्मण आनी मारुतीची मुर्ती सांपडली. तेदे वेळार त्या स्वाम्याक ह्यो मुर्ती खंय दवरच्यो असो मोटो प्रस्न पडलो. विचार करतनाच ताची जाप ताका रोखडीच मेळ्ळी. ती अशी, ज्या जाग्यार गाय गोमुत्र आनी शेण करतली थंय मारुतीची मुर्ती  दवरपाची. ह्या विचारान स्वामी चलत गोकर्णच्यान रिवणां गांवांत पावले. तांणी गोकर्णा राम- लक्ष्मणाची मुर्ती दवरली, रिवणां गांवांत मारुतीची मूर्ती स्थापन केली. 

हो जागो तिर्थ म्हणून फामाद आसा. हांगासर  महाजन आसात ते पर्तगाळ मठांतले आनी सारस्वत समाजाचे. ह्या मठात देवाची सेवा करतात गुरव घरांतले. ह्या मठांत श्रावणी शेनवार आनी हनुमान जयंती दबाज्यान मनयतात. मठाचे कुशीकच पांडवांची गुहा आसा. पुरातन काळांत हांगां पांडव रावताले, अशी श्रद्धा आसा. कारण हो वाठारच रुशींचो आनी देवदेवतांचो. हांगां पांडवांचें अस्तित्व आसा. 

थोड्या लोकांच्या मतान ह्यो गुहा बौद्ध भिख्खूंनी कोरांतल्यात. पुण चडश्या जाणांची श्रद्धा थंय पांडव पयलीं आयिल्लें, उपरांत गौतम बुद्ध! बुद्ध थंय केन्ना आयिल्ले हाची कोणा कडेन नोंद ना. तरी आसतना कांय लोक ही गुहा बुद्धाची म्हण्टात, अशें गांवचे नागरीक मिथुन गुरव सांगतात. ह्या वाठारांत देवाचें अस्तित्व आशिल्ल्यान पांडवांची गुहा, मारुतीचो मठ, श्री विमलेश्वराचें देवूळ आनी कितलींशींच देवळां, देवा दोंगर, ह्या देवदेवतांच्या वाठारांत देव दर्शना बरोबरच सैमाची मनसोक्त मजा घेतना मन प्रसन्न जाता.

– संदीप पुंडलीक  मापारी 

96731 71992