रावण सत्तरे मुळावे शाळे कुशीचें बांदकाम भुरग्यां खातीर घातक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कंत्राटदाराची घाळपणा; सरकारी यंत्रणेन लक्ष घालपाची मागणी

वाळपय: गोंयांत सद्या उटंगाराचो पावस पडत आसा. खूबशा सुवातींनी खड्ड्यांनी पडून जिवीतहानी जावपाच्या प्रकारांतूय वाड जावंक लागल्या. अशें आसतना सत्तरी म्हालांतल्या रावण सत्तरी हांगासरले सरकारी मुळावे शाळेच्या शेजरा आंगणवाडी इमारत बांदपा खातीर कंत्राटदारान खणिल्ल्या खड्ड्यांक लागून भुरग्यांक व्हड प्रमाणांत धोको निर्माण जाला. हाका लागून हाची विशेश दखल घेवन थळावे आमदार आनी सरकारी यंत्रणेन ह्या फोंडकुलां भोंवतणी राखणे वणत उबारची अशी नेटाची मागणी पालकांनी आनी भुरग्यांनी केल्या.

रावण पंचायत वाठारांतल्या सरकारी मुळावे शाळेच्या शेजरा आंगणवाडी इमारत बांदपाचें काम सुरू आसा. कंत्राटदारान ह्या कामाक फाटल्या एका म्हयन्या सावन सुरवात केल्या. हे खातीर खणपाचें काम केलां. हें खणपाचें काम सुमार देड मिटर खोल आसा. सद्या पावस पडत आशिल्ल्यान तातूंत उदक भरलां. म्हत्वाचें म्हणल्यार ह्या बांदकामा भोंवतणी कसलीच सुरक्षा यंत्रणा लायिल्ली ना. हाका लागून शाळेंतल्या भुरग्यांक धोको निर्माण जाला. हे विशीं पालकांनी खर निरशेणी उक्तायल्या.

सरकारी मुळावे शाळेच्या सामक्या शेजरा हें खणपाचें काम सुरू आसा. हातूंत उदक भरिल्ल्यान उदकाचो अदमास येना. नदरचुकीन एखाद्रो भुरगो थंय गेल्यार जिवीतहानी सारकी घडणूक घडूंक शकता. हाका लागून पालकांनी तिडक उक्तायल्या.

कंत्राटदाराचें मनमानी काम हाका मुखेलपणान कारण आसा. हे विशीं खूबशे फावटी कंत्राटदाराक भोंवतणी सुरक्षे खातीर राखणे वणत उबारची अशी विनंती केली. पूण ताणें अजून मेरेन हाचे कडेन गंभीरतायेन लक्ष दिल्लें ना. सद्या तरी पालकां मदीं हुस्को व्हड प्रमाणांत वाडला. तेच प्रमाण मुळावे शाळेंतल्या शिक्षकांकूय हे विशीं हुस्को निर्माण जाला. फुडारांत कसलीच वायट घडणूक घडची न्हय हाची विशेश दखल घेवन सदर सुवातेर राखणे वणत उबारची अशी मागणी शिक्षकांनी केल्या.

पालक दामोदर शेटकार हांणी ह्या वेळार आपली प्रतिक्रिया उक्तायतना सरकारान हे विशीं गंभीरतायेन लक्ष दिवचे आनी अशे तरेची घाळपणा कंत्राटदारा कडल्यान जावची ना हे विशीं सतर्क रावचे अशी मागणी केली.

मुळाव्या शाळेची शिक्षिका गौतमी शेटगांवकार हांणी ह्या कामा विशीं हुस्को उक्तायलो. कारण नदर चुकून घडये भुरगीं त्या बांदकामा कडेन वचत जाल्यार व्हड दुर्घटना घडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान हे विशीं गंभीरतायेन लक्ष दिवपाची मागणी केली.