राज्य सरकार, वेंचणूक आयोगान प्रतिज्ञापत्र सादर करचें

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गोंय खंडपिठाचे निर्देश, फुडली सुनावणी 27 जूनाक

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : गोंय राज्य वेंचणूक आयोगान 29 मे 2022 दिसा राज्यांत पंचायत वेंचणूक घेवपाची सगलीं तयारी केल्ली. ते उपरांत 4, 11 आनी 17 जून दिसा वेंचणुको घेवपाचो प्रस्ताव दिल्लो. मात राज्य सरकारान गरजेचीं अधिसुचोवणी जारी करूंक नाशिल्ल्यान वेंचणूक प्रक्रिया जावंक नाशिल्ल्याची म्हायती वेंचणूक आयोगान गोंय खंडपिठांत दिली.
हाची दखल घेवन खंडपिठान 26 जूना पयलीं राज्य सरकार आनी राज्य वेंचणूक आयोगाक प्रतिज्ञापत्र सादर करपाचे निर्देश जारी केल्यात.
सरकारान राज्यांतल्या पंचायतींचो कार्यकाळ सोंपले उपरांत अधिसुचोवणी जारी करून प्रशासक नेमल्यात. हाका विरोध करून सुकूर पंचायती खातीर जारी केल्ली अधिसुचोवणी रद्द करून वेंचणूक घेवपाची मागणी करपी याचिका आदले सरपंच संदीप वझरकार हांणी खंडपिठांत दाखल केल्या. हातूंत तांणी राज्य सरकार, राज्य वेंचणूक आयोग, पंचायत संचालनालय आनी सुकूर पंचायतीचे प्रशासक राजेश गांवस हांकां प्रतिवादी केल्या.
ह्या प्रकरणांत सरकार प्रतिज्ञापत्र दाखल करून भुमिका स्पश्ट करतले. ते खातीर मुजत दिवपाची मागणी अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी खंडपिठा कडेन केली. हाची दखल घेवन खंडपिठान वयले निर्देश जारी करून फुडली सुनावणी 27 जूनाक घेवपाचे थारायला.