राज्य उद्देगीक असोसिएशनाचो अॅप आदारीत टॅक्सी सेवेक तेंको

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
वास्कोः गोंयांतल्या उद्देगांची शिखर संस्था आशिल्ल्या गोंय राज्य उद्देगीक असोसिएशनान (जीएसआयए) गोंय सरकार सुरू करूं पळयता ते अॅप आदारीत टॅक्सी सेवेक पुराय तेंको जाहीर केला. टॅक्सीकारां कडल्यान जातात्या त्या त्रासांतल्यान साबार प्रवाशांक सोडोवपा खातीर अॅप आदरीत टॅक्सी सेवची गोंयांत सामकी गरज आसा अशें असोसिएशनाचो अध्यक्ष दामोदर कोचकार हांणी एके प्रसिद्धी पत्रकांत म्हणलां.
सरकारान टॅक्सीवाल्यांक डिजिटल मीटर बसोवपा खातीर दर टॅक्सीक 11 हजार रुपये दिल्यात. मात टॅक्सीवाल्यांनी हे मीटर बसोवन लेगीत ते वापरनात. टॅक्सी युनियनाच्या चेंपणाक सरकाराक बळी पडचें न्हय आनी प्रवाशाचे बरे सुविधे खातीर दीर्घकाळा खातीर तोडगो काडचो अशें कोचकार हांणी सरकारा लागीं मागलां. टॅक्सीवाले मीटर वापरनास्तना तांच्या गिरायकांक कडल्यान मनांत येतात तितले भाड्याचे पयशे घेतात. राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय पांवड्यार ताका लागून गोंयचें नांव बदनाम जाता. एक पर्यटन थळ म्हणून प्रवाशांक परवडटा अशी टॅक्सी सेवा उपलब्ध करून दिवप ही सरकाराची लागणूक आसा. पर्यटन वाडीक लागपाक ताची सामकी गरज आसा अशें तांणी सांगलां.
आमचे क्लाटंय वा पुरवठोदार जेन्ना गोंयांत येतात तेन्ना ते टॅक्सीवाल्यां कडल्यान लुबाडणूक जाता अश्यो कागाळी करतात. ते ज्या हॉटेलांनी राववात थंय कंपनीच्या लोकांक गाडी घेवन वचपाक टॅक्सीवाले दिृनात. खंयच्याय लोकशाही देशांत हें जावपाक शकना. कसो प्रवास करचो हें थारावाचो अधिकार लोकांक आसपाक जाय. सरकारान अॅप आदारीत टॅक्सी सेवा सुरू केल्यार आमच्या असोसिएशनाचो ताका पुराय तेंको आसतलें अशें कोचकारान सांगलां.