राज्याच्या जीएसटी संकलनांत 18 टक्क्यांनी वाड

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजीः पोरूं परस राज्याच्या जीएसटी संकलनांत 18 टक्क्यांनी वाड जाल्या. केंद्रीय अर्थखात्या कडल्यान ही म्हायती मेळ्ळ्या. 2022-23 ह्या अर्थीक वर्सांत गोंयान 4932.63 कोटी रुपया जीएसटी संकलन केल्ले. 2023-24 त हेच संकलन 5819.43 कोटी रुपये आशिल्ले. खात्यान दोनूय अर्थीक वर्सा खातीर जानेवारी म्हयन्यांतल्या राज्य निहाय जीएसटी संकलनाची माहिती दिवंक ना.

फाटल्या कांय वर्सांत राज्यांत पर्यटन आनी हेर वेवसाय वाडपा वांगडाच जीएसटी संकलनांत लेगीत वाढ जायत आसा. 2022-23 त नोव्हेंबर आनी डिसेंबर म्हयन्यांत सरकाराक जीएसटी वरवीं 907 कोटी रुपया महसूल मेळिल्लो.

2023-24 ह्या अर्थीक वर्सांत तो वाडून 1056 कोटी रुपया जाल्लो. वर्सा प्रमाण पळयल्यार 2022 -23 त सगल्यांत चड 515 कोटी रुपया जीएसटी संकलन मार्च म्हयन्यांत जाल्लें. जाल्यार फेब्रुवारी 2023 त 493 कोटी जीएसटी मेळिल्लो. जाल्यार आॅगस्ट म्हयन्यांत सगल्यांत उणो म्हणल्यार 376 कोटी रुपया जीएसटी सकलन जाल्ले.

2023-24 ह्या अर्थीक वर्सांत एप्रील 2023 त सगल्यांत चड 620 कोटी रुपया जीएसटी जमा जाल्लो. जाल्यार फेब्रुवारीं 2024 त 581 कोटी रुपया जीएसटी मेळिल्लो. पुराय देशाचो विचार केल्यार 2023-24 ह्या अर्थीक वर्सांत 20.14 लाख कोटी रुपया जीएसटी संकलन जाल्ले. जाल्यार 2022-23 त जीएसटी वरवीं 18.06 लाख कोटी रुपया संकलन जाल्लें. 2023-24 त म्हयन्याक सरासरी 1.68 लाख कोटी रुपया जीएसटी संकलन जाल्ले. जाल्यार 2022-23 त म्हयन्याक 1.50 लाख कोटी रुपया जीएसटी संकलन जाल्ले.

मार्च म्हयन्यांत 565 कोटी रुपया जीएसटी संकलन

खात्यान दिल्ले म्हायती प्रमण मार्च 2024 त गोंयान 565 काेटी रुपया जीएसटी संकलन केल्ले. पोरूं मार्चांत 515 कोटी रुपया मेळिल्ले.ही वाड 10 टक्के आसा.