राज्यांत विशेश धर्मांतर विरोधी कायद्याची गरज ना

कळंगुटे रस्तो डांबरीकरण कामाचें उक्तावण करतना आमदार मायकल लोबो. कुशीक सरपंच शॉन मार्टीन्स आनी पंच वांगडी दिनेश सिमेपुरूषकार.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मायकल लोबो: कळंगुटे जालें रस्तो डांबरीकरण कामाचें उक्तावण

म्हापशें ः गोंयांत धर्मांतर कारवायो व्हडा प्रमाणांत जायनात. ताका लागून राज्यांत विशेश धर्मांतर विरोधी कायद्याची गरज ना. अश्या गजालींचेर निर्बंध घालपा खातीर आतांचे कायदे सक्षम आसा, अशें स्पश्ट मत विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबो हांणी उक्तायलें. 

कळंगुटे रस्तो डांबरीकरण कामाच्या उक्तावण कार्यावळीक ते उलयताले. ह्या वेळार सरपंच शॉन मार्टीन्स, उपसरपंच शेरल लोबो, पंच वांगडी दिनेश सिमेपुरूषकार आनी हेर हाजीर आशिल्ले. 

लोबो हांणी फुडें म्हणलें, धान्य, रावपाक जागो, घराचें भाडें दिवप आनी हेर विंगड विंगड हायसां दाखोवन दुसर्‍या धर्माच्या लोकांक आपल्या धर्मांत हाडप चुकीचें. असल्यो गजाली कोणूच मान्य करचे ना. दोन धर्मांमदीं फूट घालपाचें हें काम. हाचेर खर कारवाय जावन तें बंद जावपाक जाय. 

बेकायदेशीर धर्मांतरावेल्या क्रिस्तांव धर्माचें नांव पिड्यार जाता. खंयचेच चर्चींत अशें धर्मांतर जायना. गोंयांत कांय लोक भायल्यान येतात. ते प्रार्थना आयोजीत करतात. क्रिस्तांव धर्मा मदलो हो एक घटक. सगळ्यांनी आपलो धर्म फुडें व्हरचो, आमकां कसलोच फरक पडना. पूण धर्मांतर करचें न्हय. 

गोंयांत असल्यो कारवायो जाता जाल्यार ताचेर निर्बंद घालपा खातीर कायदो आनी नेम आसा. ह्याच कायद्या प्रमाण सध्या गुन्यांव नोंद जाला. धर्मांतर करपाक प्रवृत्त करप्यांचेर ह्या पुलीस कायद्याखाला कारवाय जावंकूच जाय. हे खातीर विधानसभेंत खासा बील हाडपाची गरज ना. आसा तो कायदो बरो आसा. सरकारान बील हाडल्यार त्या वेळार पुराय अभ्यास करून आनी परिस्थिती प्रमाण ताका फाटबळ दिवचें काय ना हाचेर निर्णय घेतले, अशें लोबो हांणी सांगलें. 

ज्या लोकांनी आमकां घटक राज्य मिळचें म्हणून यत्न केले, केंद्र सरकारकडेन मागणी करून प्रस्न सोडयले त्या सगळ्यांक आपूण खूब मान दितां अशें सांगून विरोधी पक्ष फुडारी लोबो हांणी घटक राज्य दिसा निमतान सगळ्यांक परबीं भेटयलीं.

गोंयांत खूबशे कडेन, कांय क्लबांनी टावट्स दलाल स्वायपींग मशीन घेवन भोंवतात. पर्यटकांक सुविधा दिवपाचें सांगून भितर व्हरतात. तांकां थंय कितें तरी दिवन फटयतात. म्हापशें, कळंगुटे आनी हेर सुवातांचेर अशें घडलां. पुलीस उपअधीक्षकांक मेळून असले धंदे बंद करपाची मागणी करतलों. तशेंच भलायकी खातें आनी प्रदूशण नियंत्रण मंडळाच्या परवान्या बगर हें चलिल्ल्यान पंचायत आनी भलायकी खात्यान असलीं क्लबां आनी स्पा बंद उडोवचीं, अशें आमदार मायकल लोबो हांणी म्हणलें.