राजेश फळदेसाय हांची गोवा डेरीच्या अध्यक्षपदार बिनविरोध निवड

राजेश फळदेसाय हांचें अभिनंदन करतना संचालक.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फोंडें: गोवा डेरीचे कचेरेंत काल (सोमारा) सकाळीं जाल्ले बसकेंत राजेश फळदेसाय हांची अध्यक्षपदार बिनविरोध निवड जाली. कांय दिसां पयलींच राजेश फळदेसाय हांचे 9 जाणांचें पॅनल संचालक मंडळ म्हूण वेंचून आयिल्लें. फाटल्या कांय वर्सां सावन गोवा डेरीचेर प्रशासक नेमिल्लो.

गोवा डेरींत नवे संचालक मंडळ वेंचून दिल्ल्या सगल्या दूद उत्पादकांचे उपकार आठयत अधयक्ष राजेश फळदेसाय हांणी दूद उत्पादकांच्या विस्वासाक वेंर वचूंक दिवचो ना. संचालक मंडळाच्या सहकार्यान गोवा डेरी पूर्वपदार व्हरपाचो यत्न करतलों. फाटल्या कांय दिसां सावन बाजारांत गोवा डेरीच्या दुदाचो उणाव दिसून येता. तशेंच गोरवां खाद्य प्रकल्प लेगीत कांय दिसां सावन वेवस्थीत चलत नाशिल्ल्याचें दिसून येता. दूद उत्पादकांक विस्वासांत घेवन गोवा डेरीची स्थिती सुदारपाक चड भर दितले अशें तांणी सांगलें.

गोवा डेरीच्या विवीध विशयाचेर येता त्या 15 दिसां भितर अभ्यास करून योग्य निर्णय घेतले. गोवा डेरींत गैरकारभार खपोवन घेवचे नात. दूद उत्पादनांत वाड करपा बरोबर दूद उत्पादकांक बरी सुविधा दिवपा खातीर सेगीत यत्न करीत रावतले अशें राजेश फळदेसाय हांणी सांगलें.

बसकेंत अध्यक्ष राजेश फळदेसार, माधव सहकारी, विठोबा देसाय, बाबुराव देसाय, उदय प्रभू, गुरुदास परब, अनूप देसाय, विजयकांत गांवकार, नितीन प्रभुगांवकार, श्रीकांत नायक, उल्हास सिनारी आनी बाबू फालो हाजीर आशिल्ले.

वेंचणूक अधिकारी म्हूण सहकार खात्याचे अधिकारी राजू मकबूल हांणी काम पळयलें.