राजीव कला मंदिराचे घुमट आरती सर्तींत सातेरी मंडळ, सरस्वती मंडळाक इनामां

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
फोंडेंः राजीव कला मंदिरान आयोजीत केल्ल्या भुरग्यां खातीरचे पयले घुमट आरती सर्तींत कुर्टीच्या केळबाय सातेरी बाल आरती मंडळाक पयलें इनाम फावो जालें. हे सर्तींत राज्यांतल्यान बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. कला मंदिराच्या दादल्यांचे 14 वे घुमट आरती सर्तींत म्हापशेच्या सातेरी घुमट आरती मंडळान आनी बायलांचे सर्तींत  केळबाय कुर्टीच्या सरस्वती आरती मंडळान पयलीं इनामां मेळयलीं.
दादल्यांचे सर्तींत मडगांवच्या साई दामोदर आरती मंडळाक दुसरें, नागेंशी- बांदोडेंच्या कटमगाळ दादा आरती मंडळाक तिसरें इनाम मेळ्ळें. नवदुर्गा आरती मंडळ (मडकय), साई लईराई आरती मंडळ (म्हापशे), मोरेश्वर आरती मंडळ (मुळगांव) हांका उमेद वाडोवपी इनामां दिलीं.  समूह वादना खातीर कटमगाळ दादा, गायना खातीर सातेरी आरती मंडळ, म्हापशें, कासाळें वादक म्हणून सार्थक कुबल, शामेळ वादन म्हणून शैलेश हरमलकार हांका इनामां मेळ्ळी. स्वरचीत आरती खातीर ब्राम्हण देवी आरती मंडळ, तळेवाडा- पाळी हांका इनाम दिलें.
बायलाचें सर्तींत लईराई घुमट आरती मंडल- शिरगांव हांका दुसरें, गणपती कला- संस्कृती संघ- पैठण हांका तिसरें इनाम मेळ्ळें. कटमगाळ दादा पंगड- नागेंशी, दुर्गादेवी  संस्कृती मंडळ- कालें-सांगे, वाघेश्वर आरती मंडळ- खांडोळे हांका उमेद वाडोवपी इनामां दिलीं. शामेळ वादनाचें इनाम बिंदिया पोकळे, कासाळें वादनाचें साक्षी सुजय हळदणकार आनी स्वरचीत आरतीचें इनाम कटमगाळ दादा पंगडाक फावो जालें.
भुरग्यांचे सर्तीत गुरुदेव साई बाल आरती मंडळ- बोरये हांका दुसरें आनी वाळेश्वर बाल घुमट मंडळ- हळदोणेक तिसरें इनाम मेळ्ळें. रत्नदीप कला-क्रीडा मंडळ- तरवळें- शिरोडें, विजयदुर्गा आरती मंडळ- पिसगाळ, गणपती कला-संकृती मंडळ- तोर्डा पैठण हांका उमेद वाडोवपी इनामां दिलीं. कासाळें वादक शौनक गावडे, शामेळ वादक उत्कर्ष परब हांका इनामां दिलीं. कला आनी संस्कृती खात्याचे मंत्री गोविंद गावडे हांचे हस्तुकीं जैतिवंत पंगडाक इनामां भेटयली.