राजकारणांतल्यान सोंपोवपाक म्हजे आड रचिल्लें कारस्थान: मायकल

भांगरभूंय | प्रतिनिधी


म्हापशें: नगर नियोजन मंत्र्यान म्हजेर दोंगर कापणीचो केल्लो दावो सामको फट आनी चुकीचो आसा. ते सोशल मिडियाचेर चुकीचे फोटे घालून कोणाच्या तरी सांगण्या वयल्यान ‘फास्ट ट्रॅका’चेर आपल्याक लक्ष्य करीत आसात असो आरोप करून विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबो हांणी शेत जमनींत मातयेचो भराव घाल्ल्याचो आरोप भायरायलो.
पर्रा विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबो आनी आमदार डिलायला लोबो हांणी मातयेचो भराव घालून शेत जमीन पुरयिल्ल्या प्रकरणांत उत्तर गोंय नियोजन विकास प्राधिकरणा वतीन पुलिसांत कागाळ दाखल केल्ल्याची म्हायती नगर नियोजन मंत्र्यान सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान दिल्ली.
हे फाटभुंयेर विरोधी पक्ष फुडारी लोबो हे पर्रा आपल्या कृशी फार्माचेर आयोजीत केल्ले पत्रकार परिशदेंत उलयताले. हांवें कसलीच दोंगर कापणी केल्ली ना. वा शेत जमनींत मातयेचो भराव घाल्लो ना. जाल्यार कृशी फार्म तयार करून शेत करता असो दावो लोबोन केलो.
सोशल मिडियाचेर मंत्र्यान फटीची पोस्ट घाल्या, ज्या सर्वे क्रमांकाचो ते दावो करतात थंय कसलेंच बांदकाम

केल्लें ना. थंय आमी भाजी लागवड करतात. एक ल्हान वॉटर पपींग स्टेशन आनी तळयेचें परतून बांदकाम केलां. बांदकामा वेळार तळ्यांतली माती भायर काडिल्ली. ताका ते मातयेचो भराव म्हणटात आसत जाल्यार आमी ती काडून उडयतात. पूण आमी लोकांचे प्रस्न मांडीत आशिल्ल्यानूच गरजे भायर आमकां लक्ष्य करतात अशें लोबोन म्हणलें.
कागाळ दाखल करपाचो दावो करपी हें प्रकरण 2020तलें आसा. ह्या भाजी लागवडी खातीर संबंदीत खात्या कडल्यान लागपी गरजेचे परवानेय घेतल्यात. रामा मातोंडकार हांणी हे विशीं कागाळ दाखल करून याचिका दाखल केल्ली. पूण हे याचिकेंत दावो केल्ले जमनींत कसलेच तरेचें बांदकाम जाल्लें ना. ताका लागून हे याचिकेच्या आदारान मंत्री आमचेर फटीचे आरोप करतात अशें लोबोन म्हणलें.
नगर नियोजन मंत्री स्वताक हेरां परस श्रेश्ठ समजतात. खंयच्या आदाराचेर तांणी गोंयांतले विवीध बाह्य विकास आराखडे (ओडीपी) रद्द केल्यात तें पयलीं सांगचें. हांव विरोधी पक्ष फुडारी आशिल्ल्यानूच म्हाका लक्ष्य करतात. सध्या ते दादागिरीची भाशा वापरतात असो आरोपूय लोबोन केलो.
दोन दिसां पयलींच तांणी दोंगर कापणी वयल्यान नगर नियोजन खात्याच्या अधिकार्यांक लक्ष्य करून तांचेर कारवाय करतलों तशेंच दोंगर कापणी आड गुन्यांव नोंद करतलों अशें म्हणिल्लें. पूण तांचें हें उलोवप अधिकार्यां मदीं भिरांत घालपा खातीर आशिल्लें. कारण अधिकार्यांनी म्हजेर गुन्यांव दाखल करचो हो ताचे फाटलो डाव आशिल्लो अशें लोबोन म्हणलें.
नगर नियोजन खात्याचो ताबो घेतकूच गोंयांतल्यो विवीध ओडीपी तांणी रद्द केल्यो. सगल्या ओडीपींची प्रक्रिया वेवस्थीत जाल्ली. ही प्रक्रिया पुराय जावपाक तीन ते चार वर्सां लागतात. उपरांत तांचेर खात्यांतल्या विवीध अधिकार्यांच्यो आनी वांगडी सचीव, राज्याचे मुखेल सचीव आनी उपरांत मंत्री हांच्यो सयो आसतात. हे लोक दोळे बंद करून सयो करिनात. मागीर ही प्रक्रिया चुकीची कशी हाचें मंत्र्यान स्पश्टीकरण दिवचें अशी मागणी तांणी केली.
राजकी फुडारी हे वेवसायीक आसतात. पूण वैयक्तीक गजालीं वयल्यान आमी हेरांक लक्ष्य करप योग्य न्हय. वेवसायीक आनी हॉटेलकारांक ओडीपी रद्द करून ते तांचे मदीं भिरांत पातळपाचो यत्न करतात. कामां पुराय करपाचीं आसत जाल्यार पयलीं म्हाका येवन मेळात अशेंच तांकां सांगपाचें आसतलें अशी टिका लोबोन केली.