रस्त्यांचे समस्येक जापसालदार कोण ?

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हजें मत

मुसळधार पावसान गोंयांत नेट धरलां, नेटाच्या भारार रस्तेय बुडलां. वता थंय फोंडकुलां आनी तातूंत भरून व्हांवपी उदक पळयत जाल्यार जीव मुठींत धरून प्रवास करचो पडटा, कामाक वचपी, शाळेंत वचपी विद्यार्थी हांचे तर सामके हाल जातात. आपलें वाहन केन्ना खंयच्या फोंडकुलांत सांपडून आपलो अपघात जायत हाचो भय दरेका खिणांक सतायता. रस्त्यार उदक काय उदकांत रस्तो हें लेगीत कळना. पावसा पयली रस्तें दुरुस्त करपा खातीर हॉट मिक्स करून डांबर घालपाचे काम काय वाठारांनी सुरू केल्लें, पूण पावसाच्या एका धपक्यान तो डांबर रस्त्या वयल्यान रेंव कशी व्हांवन वतना दिसता.  देखून सद्दां प्रवास करपी नागरीकांक खूप त्रास सोंसचो पडटा. 

एकादो पावस दीसभर सुरूच आसलो जाल्यार रस्त्यार पुराय उदक भरतां आनी ट्राफीक जाम जावन वाहनांची लांब रांक पळोवंक मेळटा, हॉट मिक्स करून घालपी  डांबर फक्त रस्तो सारको दुरूस्त केला हें दाखोवपाक घालता काय? लोकांक रस्त्याचे समस्येंतल्यान केन्ना सुटका मेळटली काय? काय दरवर्सां प्रमाण फुडाराक येवपी वर्सां लेगीत हीच समस्या चालूच आसतली हो मोठो प्रस्न. रस्त्याची दुर्दशा पळोवन थोडे लोक तिडक उक्तायतात तर कांय लोक हाचेर आनी कायच उपाय ना म्हणून ओगी बसून रावतां. ह्या समस्येचेर कांयच उपाय ना काय? उपाय आसा. पावसांत भरपी उदकाक रस्त्या कुशीक जर एक गटार आसलो जाल्यार ते वाटेर उदक  सांठून उरचें ना आनी लोकांक त्रास सोंसचे पडचे नात. गटारां आसून लेगीत उदक सांठून उरतां ताचो उपाय म्हणल्यार रस्त्या कुशीकची गटारा म्हयन्यान एकदां नितळ करची. मागीर थंय कोयर आसचो ना आनी कोयरा खातीर उदक तुंबचें ना. रस्त्यार पडपी फोंडकुलां सारकीं करपा खातीर हॉटमिक्स करतां तें बऱ्या दर्ज्याचो डांबर वापरलो आनी दर दोन– तीन म्हयन्यांनी ताची पळोवणी केली जाल्यार रस्त्याची समस्या घडये फुडाराक कमी जावपाक शकता. लोकांनी फक्त ओगी रावन बसपा परस हाचे आड आवाज उठोवप गरजेचें. हें समस्येंतल्यान उपाय आसा आनी ताचो फायदो आमचे मेरेन सरळ पावोवपाची गरज आसा. पंचायत, पालिकांक एप्रील, मे म्हयन्यांतूच हीं कामां करपाक सांगचीं.

– विष्णू नार्वेकार

7709868431