रथ आयलो व्हांवून…

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आंध्रांतल्या श्रीकाकुलम गांवांतल्या सुन्नापल्ली बंदराचेर व्हांवन आयिल्लो भांगराच्या कोरोचो रथ. तो दुसऱ्या देशांतल्या व्हांवन आयला आसतलो, अशें लोकांक दिसता.