रंग रंगयाळो खेळां गांव

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मोगा चिन्न रशियेच्या कौशल्य विकास जात्रेंतल्या जोशांतल्यान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या सरकारान घडयलें? तेंच मोगा फुडल्या वर्सा ह्याच वेळार संवसारीक कौशल्य विकास जात्रा गोंयांत घडोवन हाडत?

अाॅक्टोबराच्या खर वतांत राश्ट्रीय खेळां सर्ती खातीर खेळांचें शार सॉरी गांव उबारतल्यांक खासा सलाम. त्या खेळां गांवान राजपाटण स्मार्ट सिटी पणजेक परतून एकदां रंग रंगयाळें केलां. स्मार्ट सिटीचो वावर रायबंदर ते ताळगांव मेरेनच्या पणजेच्या वाठारांत सुरू आसतना पयल्या मुख्यमंत्र्यांच्या नांवाचो दयानंद बांदोडकार मार्ग चलपा, भोंवपाक, खेळपाक, येरादारीकय मेकळो आसा. बालभवना मुखारच्या खेळा गांवांत, बांबोळे श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमांत फुटबॉल, बास्केटबॉला बराबरीन इन्डोर गेम्सय मोगा खेळटा. मोगा येता, मोगा येता म्हणून घोशणा केली तेन्ना कोण हें मोगा कळूंक नासलें. गोंयचो राज्यप्राणी गवो हो तो मोगा. शिंगां आशिल्लें खेळां सर्तीचें चिन्न – मास्कोट (हातांत घालपाचें मास्कोत न्हय). तें केन्ना नाचता, केन्ना तुमचे लागीं शेकहॅण्ड करता, गळ्यांत हात घालता तेन्ना हॅलो म्हणात, ताकाय येवकार दियात. मोगा चिन्न रशियेच्या कौशल्य विकास जात्रेंतल्या जोशांतल्यान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या सरकारान घडयलें? तेंच मोगा फुडल्या वर्सा ह्याच वेळार संवसारीक कौशल्य विकास जात्रा गोंयांत घडोवन हाडत?
राश्ट्रीय खेळां सर्तीचो दबाजो घडोवन हाडपाक कंपन्यांनीय तेंको दिला, कोणें टी शर्टस दिल्यात (फुड कोर्ट ते किचना मेरेन), कोणें तंत्रगिन्यान तर कोणें फुटबॉल्स, बॅडमिंटन, स्क्वॅश रॅकेटी पावयल्यात. मल्लखांब, कबड्डी, नॅटबॉल, धनुशबाणा बरोबर खाणा जेवणाची वेवस्था खेळां गांवांत आसा. कानतोपयो, स्वेटर, जर्सीस घालून खेळपाच्या शारांत वग्गी बसात, खेळगड्यांक पळयात, पॉयण्ट मेजात अशें सांगपी आसतले.
पणजेंतले खेळां गांव देश विदेशांतल्या भोंवडेकारांकय आपले वटेन व्हरता. येरादारीचेर नियंत्रणा आसलीं तरी चलपा, भोंवपाक बंदी ना. कला अकादमींत नाच, गायन वादन नासलें तरी लागसरल्या कांपाल ग्रावंडार पार्कीग वेवस्थाय बरी आसा. राश्ट्रीय खेळां सर्ती खातीर तयारी खेलो इंडिया सेंटरांतल्यान फाटलीं दोन वर्सां चलिल्ली. इफ्फी वरी दिव्यांचो लखलखाट जाय कित्याक? स्मार्ट सिटींतल्यान दयानंद बांदोडकार मार्गार दोशीं वाटेंनी लागिल्ले दिवे रात दीस वाट दाखयतात. पेंवप, टेबल टेनीस, टेनीस बॉल क्रिकेट आनी हेर खेळां खातीर राश्ट्रीय पांवड्यावेले स्टार खेळगडेय येतले, वतले. तुमच्या आमच्या म्हऱ्यांत येवचेय ना, तांचे खातीर तंबूच्या (टेन्टस) नव्या शारांत खेळांच्यो सुविधा उण्योय पडत पूण सर्ती म्हत्वाच्यो.
सर्तींनी वांटो घेतना निर्शेणी नाका, परिक्षेंतय कमी मार्क मेळ्ळे तरी खेळात. मोपा विमानतळांतल्यान नवें कुशळकाय शिक्षण हाडलें तशेंच खेळां सर्ती, शारांतल्यान, अणभवांतल्यान सदां खातीर, घटमूट खेळां गांव, फिल्म सिटीय येतली. फिल्म सिटींत पणजेंतल्या तंबू वरी गांवाचो प्रयोग कित्याक नाका? उगतें मळब, झेलांचें आनी झिलींचें शार, राकेस, भुतां इको फ्रॅण्डली बांदपाक जातात. पाचवींचार शेतां भाटां, न्हंयो, वेळो सैमान आमकां दिल्यांत. नितळसाण राखून तांचो बरो उपेग केल्यार इको फ्रॅण्डली फिल्मसिटी वर्सा भितर कित्याक जावची न्हय? इत्साशक्ती आसल्यार फिल्मसिटीची मोख पुराय जातली. मुख्यमंत्री बास्केटबॉल खेळटात, घरा दोरी उड्यो मारपी कितले आसात?
खेळा शारांत सायकली आसात, वेटलिफ्टिंग, बॉक्सिंगा वांगडा चॅटिंगय सायकलींवेल्यान करपाक येता. गोंयांत फुटबॉल शेतांत पिकता म्हणटाले, फुटबॉलां खातीर शेतांक राखण दिवचीच पडटली. कायदो बेस बरो, अंमलबजावणी यंत्रणा बेगीन जावची. गोंया भायल्यान सुणे हाडून गोंयांत सोडपीय आसात, तांचेर नदर दवरपाक जाय.
दोन दसकां वयर मडगांवांतल्यान खबरोच न्हय जाल्यार मुलाखती दीत आयज कवितेची कविता, पुस्तक परिक्षणां करीत स्त्रीशक्तीक तूं चल फुडें म्हणपी पत्रकार कविता आमोणकाराक सलाम. इंजिनियर जावन सरकारी उच्च माध्यमीक विद्यालयांतल्यान रिटायर्ड जावनय अजुनूय नवें शिकपाक, भुरग्यांक शिकोवपाक, गिन्यानाचो दिवो, मार्ग दाखोवपाक केंद्र सुरू करपी शैलजा सरदेसाय, स्त्रीशक्तीचें नवें रूप. सफर फडतेय उमेद वाडोवपी.
खेळा गांवांतय स्त्रीशक्ती व्हडा प्रमाणांत आसा, तिच्या बळारच गोंय स्वयंपूर्ण जावपाक धांवता. स्वयंपूर्णतेचो ध्यास घेवन, शेतजमनी राखपाचो कायदो करून व्हड पावल मारतना सरकार सैम सांबाळपाचो येत्न करता. गोंय वेगळे वाटेन वता तें खादी ग्रामोद्योगाच्या प्रदर्शनांतल्यान मेळटा. गोंय वस्त्रोद्योगांत व्हड जावपा खातीर कुशळतायेचें प्रशिक्षण हॅण्डलूम टॉवेल्स, पायपुसणी, ओढण्यो, साडयो करतल्यांक मेळपाक जाय. गोंयच्या हॅण्डलूमाचो पांवडो वाडल्यार स्त्रीशक्तीचें अर्थीक बळगें वाडटलेंच. थळाव्या हॅण्डलूमाचें गोवा ब्रँडिंग करपाचो निर्णय घेवचो, कुणबी साडी, शाल, दुपट्टा, जॅकेट एके जाती, धर्माचें उरूंक ना. तें संवसारांत पावलां. कुणबी साडी, खादी वस्त्रांक पालव दिवपी नामनेचे फॅशन डिझायनर वेंडेल रॉड्रिग्ज, वेर्मा डिमेलो हांकां नमन.

सुहासिनी प्रभुगांवकार
9881099260