योगान जीण उमेदी जाता

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आमच्या भारत देशांत वर्साचे 365 दीस कसल्या ना कसल्या गजाली खातीर उमेदीन मनयतात. दरेका दिसाची वेगवेगळी खासीयत जावन आसा. आयज 21 जूनाक आंतरराष्ट्रीय योग दीस मनयतात. ह्या दिसा लाखांनी नागरीक योग करतात. योग एकच दीस न्हय तर सदांच, नित्य नेमान करप चड गरजेचें. योग अमुकुच म्हणजे मठ, आश्रम, महाविद्यालय अशा जाग्यांरुच करपाक वचूंक जाय अशें ना. आपणाक सोंपें दिसता त्या जाग्यार बसून तो करप चड गरजेचें. आपल्या घरातल्या सालांत नाजाल्यार बल्कावांत पसून योग करप बरें.
आता योग करतना पसून थोडे नेम, अटी पाळप चड गरजेचें. योगासन म्हणटात तें उपाशी पोटार करप चड बरें. कोणाकूय दुबळेंपण आसा जाल्यार हुळहुळीत उदकांत म्होंव घालून पिवपाचें अशें तज्ञाचें मत. जेन्ना योग करुंक मनीस बसता तेन्ना जमखणाचेर बसप बरें. जाय तशे हात- पांय सोडूक मेळटात आनी योग बरो जाता.
सगल्यांत पयलीं योगासनां करपाक आनंदी वातावरण आनी जण एकल्याचें मन शांत आसप चड गरजेचें. आपली कूड आनी श्वास बाळगुन हळू हळू योग सुरु करप. घरातलें चड काम, ताणतणाव जावं कसलेंय दुयेंस आशिल्ल्यांनी योग करुंक जायना. चलयांनी मासीक पाळये वेळार थोडी आसनां करुंक जायनात. जेवले उपरांत रोखडोच योगा करुंक जायना. रोखडेंच न्हांवूक वचूंक जायना. जेवण वा उदक पिवपाक जायना.
कोणाचे ऑपरेशन वा कसलोय मार, भलायकेची किरकोळ कागाळ आशिल्ल्याांनी योग करुंक जायना अशे जाणकार लोकांचे मत. आता योग केल्यान खरेच जण एकल्याक खूप फायदे जाता हे तितकेच खरे. मन शांत रावता, कुडीची सर्वांगी उदरगत जाता, भलायकी बरी उरता, जेवणुय बरें वता, कुडीची वाड जाता, दिसान दीस प्रकृती ठणठणीत उरता, मन प्रसन्न उरता आनी योग केल्यान दर दीसा जीवन सुखमय आनी उमेदी जाता.

सिध्दी तिळवे
7972535321