योगाक लागून जिवीत अर्थपूर्ण जाता : सुरेश कुमार नायर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

ताणांतल्यान निर्माण जावपी 189 मानसीक रोग, दुयेंसां आसात आनी फकत योगच तांचेर जैत जोडपाक शकता. आमी भुरग्यां खातीर योगाचीं दारां उक्तीं करपाक जाय आनी आमकां योग कला दिवपी ऋषी आनी मुनींचे उपकार मानपाक जाय.

गोंयांत योगाची गजाल येता तेन्ना गोंयच्या खेळां प्राधिकरणाची मान्यताय मेळिल्ल्या, राज्यांतल्या पयल्या योग प्रशिक्षकाचें सुरेश कुमार नायर हांचें नांव मनांत येता. योगाच्या आदारान शुद्ध शरीरांत शुद्ध मन आसचें हो मंत्र दिवन सुरेशबाब अध्यात्म आनी जिणेंत ताचें म्हत्व सांगतात. योग ही तुमची जिणेची पद्दत, एक संवय, एक दिनचर्या (रुटीन) आसूंक जाय अशें तांणी आंतरराष्ट्रीय योग दिसा निमतान भांगरभूंय कडेन उलयतना सांगलें.

भारताक सगळ्यांत जाण्टे तशेंच तरणाटे राष्ट्र अशें म्हणत सुरेशबाब नदरेक हाडटात की योग ही आमची संस्कृताय, आमची वागणूक आनी आमचो अणभव जो आमच्या जिविताक भरपूर भलायकेन गिरेस्त करता. स्वास घेतना आनी उस्वास सोडटना काळीज एका मिण्टांत 72 फावटीं आनी दिसांत 23,082 फावटीं धडधडटा, देखून आमी कशें जगतात हे विशीं आमी चड जतनाय घेवंक जाय अशें ते सुचयतात.

गोंयच्या तरणाट्यांनी आपलो दीस योगान सुरू करचो, आनी दर दिसा ताचो अभ्यास करून जीव, वेळ आनी पयसो वाचवचो, जो वखदां आनी दुयेंसां खातीर खर्च जाता. अशें ते म्हणटात. वेगवेगळीं दुयेंसां आसात आनी खंयचोच दोतोर तांकां पुरायपणान बरें करपाक शकना. पूण योग 85 प्रकारच्या कॅन्सराक लेगीत मात करपाक शकता अशें ते सांगतात. शारिरीक क्रियाकलापांचो उणाव जावन भलायकी इबाडटा आनी योग आमची उर्जा वाटायता, ती कुडींत जमा करता, जाल्यार खेळां क्रिया आमचे उर्जेचो उपभोग घेता.

मन आनी तांच्या प्रकारां विशीं उलयतना योगशिक्षक सुरेशबाब ताका माकड म्हणटा, जाचेर नियंत्रण दवरूंक जायना. हेर तरेन हांगा थंय भोंवपी मनाचेर फकत योगच नियंत्रण दवरूंक शकता अशें, ते म्हणटात. ध्यान म्हणल्यार कितें हाची व्याख्या करून सुरेशबाब सांगतात, मन एकाग्र करून एकेच गजालीचेर मन केंद्रीत केल्यार ध्यान जाता, जें परतून मनशाक आध्यात्मिक करता. आध्यात्मिक आसतना मनीस मौन जाता आनी ही अवस्था दरेका मनशाक शांती दिता. तुमी कितले भलायकेन बरे आसात हें म्हत्वाचें आनी सगळ्यांनी भलायकेन बरे रावपाचो यत्न करचो.

“तुमी तुमची कुशळटाय, गिन्यान आनी इत्सा वयर वयर व्हरपाक जाय. आमी पृथ्वीचेर कायम रावपी न्हय हें आमी समजूंक जाय. जिवीत दिसता आनी ना जाता. जल्म-मरण ह्यो फकत तारखो. पूण योग आजीवन आसता आनी तो फकत मुद्रा न्हय. योग हें ५००० वर्सां पोरणें उत्पादन आनी भारताची संवसाराक दिल्ली भेटवस्त. योगांतल्यान म्हायती, गिन्यान आनी बुद्धी मेळोवपाचो यत्न करचो अशें सुरेशबाब सांगतात.

योगाक लागून जिवीत अर्थपूर्ण, रंगीत जाता आनी लोकांनी कुडी परस हेर विचार करचो.  ल्हान भुरग्यांक भलायके खातीर योग शिकोवपाक जाय. मनाची शांती सुख हाडटा आनी शांत आनी संयमी आसतना राष्ट्राच्यो गजाली करूं येता अशें सुरेशबाब मानता, जांणी स्वता फकत 15 वर्सांचे आसतना योग करपाक सुरवात केली, “हांव एसएससींत आसतना योग लोकप्रिय नाशिल्लो. आयज योग अभ्यासक्रम आसात, पूण हरिद्वार, ऋषिकेश, कन्याकुमारी हांगाच्या वेगवेगळ्या गुरूकुलांनी ही कला शिकली.

योग म्हणल्यार फकत मुद्रा न्हय, फकत आसन न्हय. योगी मनशाक ब्रह्ममुहूर्ताचेर जागो जावन योग करपाक सुरवात करची पडटा. व्यायाम सकाळीं करूं येता, पूण सुर्याच्या पयल्या किरणां वरवीं योग खूब आदीं सुरू जाता. ताणांतल्यान निर्माण जावपी 189 मानसीक रोग, दुयेंसां आसात आनी फकत योगच तांचेर जैत जोडपाक शकता. आमी भुरग्यां खातीर योगाचीं दारां उक्तीं करपाक जाय आनी आमकां योग कला दिवपी ऋषी आनी मुनींचे उपकार मानपाक जाय.

अंदूंचो विशय ‘मानवताये खातीर योग’ हो आयच्या काळांत जियेवंक सांगता. काल गेलें, फाल्यां अजून पावूंक ना. देखून आयजच आमी सगळ्यां कडेन दयाळूपणान  वागत जगपाक जाय अशें सुरेशबाब सांगतात.