येसस्वीपणाची बुन्याद…

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

योग्य संस्कृताय आनी योग्य शिक्षण हांचो मेळ घालून समाज वयर उबारपा खातीर चरित्र आशिल्ली नवी पिळगी तयार करप हें शिक्षणाचें खरें काम.

मनशाच्या जिविताक सुसंस्कृत करपा खातीर शिक्षणाची गरज आसा. शिक्षण म्हणल्यार जिवीत आनी जिवीत म्हणल्यार शिक्षण. शिक्षण ही एक पवित्र न्हंय. हे पवित्र गंगे कडल्यान शिक्षणाची पवित्रताय आमी तिगोवन दवरची. मुळावें शिक्षण ही मनशाच्या जिवितांतली मुखेल गरज. मुळावें शिक्षण येसस्वीपणान पुराय करून खंयचोय मनीस जिणेंत आपलीं ध्येयां साध्य करूंक शकता. कारण मुळाव्या शिक्षणाचें पयलें पावल येसस्वीपणान पास केल्यार मनशाक आपलें ध्येय साध्य करपाक मेळटा. खरें म्हणल्यार शिक्षण हें जिणेचे उदरगतीचें साधन. मनशाक दादलो, बायल करपाचें माध्यम म्हणल्यार शिक्षण.
जिणेच्यो समस्या सोडोवपाक शिक्षणूच सक्षम आसा. माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शिक्षणा इतलो प्राथमीक शिक्षणा कडेन कोणाचोच लागींचो संबंद ना. प्राथमीक शिक्षणांतल्यान मेळिल्लें गिन्यान सदां खातीर तिगून उरता. सदांच याद उरता. मुळाव्या शिक्षणातल्यांनूच मनशाची निर्मिती जाता. मनशाचो जिणेचो दर्जो वाडोवपाचो आसल्यार मुळाव्या शिक्षणांतल्यान योग्य संस्कृताय मेळोवप गरजेचें आसता.
शिक्षणाक लागून बऱ्या- वायटाची जाणविकाय, भावनीक परिपक्वताय येता. मुळाव्या शिक्षणांतल्यान भुरग्याची भावनीक संतुळा, संवय आनी वृत्ती, शारिरीक आनी मानसीक भलायकी तशेंच तातूंतली योग्य रुच जाणून घेवन भुरग्याचे उदरगतीचेर चड भर दिवप शक्य जाता. मुळाव्या शिक्षणांत वाचन आनी बरोवपाचें गिन्यान वांगडाच वयल्या आंगांचो चड विचार केल्यार उदरगतीक वाव मेळूं येता. तेन्नाच मुळावें शिक्षण येसस्वी जातलें. खंयच्याय मनशाच्या येसस्वीपणाची बुन्याद म्हळ्यार मुळावें शिक्षण.
समाजाची सर्वांगी उदरगत शिक्षणांतल्यान जाता. सगळो समाज प्रबुद्द आनी आत्मनिर्भर जालो जाल्यारूच समाजांत शांतताय, सुवेवस्था आनी भावपणाचें वातावरण निर्माण जातलें. देखून समाजांतल्या दर एका मनशान शिकिल्लें आसपाक जाय. सामान्य मनशाक शिक्षणा पसून वंचित दवरप बरोबर न्हय. हे नदरेन मुळाव्या शिक्षणाक म्हत्व आसा.
कारण शिक्षणाक लागून मनशाक समाजांत एक खाशेलो दर्जो मेळटा. योग्य संस्कृताय आनी योग्य शिक्षण हांचो मेळ घालून समाज वयर उबारपा खातीर चरित्र आशिल्ली नवी पिळगी तयार करप हें शिक्षणाचें खरें काम. शिक्षणाक लागून मनशाचें जिवीत सुरक्षीत आनी सुसंस्कृत जाता.

गौरी भालचंद्र
9422373926