येणावळ अर्दी, भाडें मात पुराय कंदबाच्या इलेक्टीक बशींची रडकथा

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पणजीः कदंब येरादारी म्हामंडळान सुरू केल्ल्या इलेक्ट्रीक बशींची अवस्था सद्या चार आण्यांची कोंबडी आनी बारा आण्यांचो मसालो अशी जाल्या. ह्यो बशी ईव्हीआयवाय ट्रान्सलाट हे कंपनी कडल्यान भाडें तत्वार घेतल्यात. दरेका बशींतल्यान दिसाक सरासरी 10 हजार रुपयांची येणावळ आसा. मात बशींचें भाडें मात दिसाक सरासरी भाडें म्हणून 14 हजार रुपये दिवचे पडटात. म्हणल्यार दरेका बशी फाटल्यान म्हामंडळाक 4 हजार आपल्या बोल्सांतल्यान दिवचे पडटात.
पोरूं जुलय म्हयन्यांत ह्यो बशी हृाडिल्ल्यो. एप्रील 2022 मेरेन ह्या बशींचें भाडे दरेक किलोमीटराक 75.87 रुपया ह्या प्रमाण 5 कोटी 91 लाख 80 हजार 387 रुपये इतलें दिलां. तें म्हामंडळाच्या वर्सुकी उत्पन्ना परस चड आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण एप्रील 2021 तें एप्रील 2022 ह्या काळांत म्हामंडळाचें उत्पन्न 5 कोटी 18 लाख 97 हजार 942 इतलें आशिल्लें. म्हणल्यार वट्ट 72 लाख 82 हजार 444 रुपये म्हामंडळान आपल्या पदरचे दिल्यात. हाचे वयल्यान इलेक्ट्रीक बशी म्हामंडळाक बरींच म्हारग पडटात अशें दिसता.
डिझेलाचेर चलपी आनी धूर सोडपी बशींक लागून प्रदूशणांत वाड जाता म्हणून इलेक्टीक बशी वापरपाक चालना दिवपाच्या हेता ह्यो बशी घेतिल्ल्यो अशें येरादारी मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी सांगल्लें. फुडाराक अशे तरेच्या वाहनाच्या वापराक उर्बां दितले अशें तांणी सांगल्लें. ह्या बशींक चार्जिंगा खातीर खूब वेळ लागता. सध्या राज्यांच विजेचो प्रश्न उप्रासला. हे फाटभूंयेर खाजगी बस धनयांनी कितें करपाचें असो प्रश्न अखील गोंय बसधनी संघटनेचो अध्यक्ष सुदीप ताम्हणकार हांणी विचारला.
इलेक्ट्रीक बशीचेर अव्वाच्या सव्वा खर्च जाता जाल्यार कदंब म्हामंडळ खाकनाळ जावपाची शक्तयात न्हयकारपाक जायना.

“हैदराबाद हांगची ईव्हीआयवाय ट्रन्सलाट कंपनी बशींचो मेन्टेनन्स पळयता. बशीचेर आशिल्ले ड्रायव्हर कंपनीचे आसात. म्हामंडळाचो कंडक्टर बशींत आसता. नागरिकांक येरादारी खातीर त्रास जावचो न्हय म्हणून पदरमोड करून म्हामंडळान बशींचें भाडें दिता ” – आमदार उल्हास तुयेंकार, अध्यक्ष कदंब म्हामंडळ

“कंदब म्हामंडळ सध्या व्हड लुकसाण सोसता. तातूंत बोल्सांतले लाखांनी रुपया मोडून म्हामंडळाचें दिवाळें जावपाक पावलां. भायल्यो बशींक इतले पयशे दिवपचे परस राज्यांतल्यो खाजगी बशी म्हामंडळान चलोपपाक घेवच्यो ” – सुदीप ताम्हणकार