युरीच्या विधानान भंडारी नाराज नात

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

अमीत पालेकारः हो विशय सोंपला, ताचें राजकारण करचें न्हय

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पणजीः हरवळें रुद्रेश्वर देवळाचें प्रकरण जाल्लें तेन्ना मांद्रेंचे आमदार जीत आरोलकार नाशिल्ले. जीतांक आतां तेंको दिवपाक जी समिती आतां मुखार आयल्या, ती लेगीत खंयच नाशिल्ली. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी केल्ल्या विधाना वयल्यान भंडारी समाज नाराज जावंक ना, अशें स्पश्टीकरण भंडारी समाजाचे वांगडी आनी आपाचे गोंय समन्वयक अमीत पालेकार हांणी दिलां.

विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी मांद्रेचें आमदार जीत आरोलकार हांकां वायट उतरां वापरून भंडारी समाजाचो अपमान केलो, असो आरोप गोमंतक भंडारी युवा समितीन केल्ल्यो. ह्या आरोपाचेर पालेकार हांणी आपली प्रतिक्रिया दिल्या.

युरी आलेमांव हांणी खंयच भंडारी समाजाक कांयच म्हणूंक ना. एका फुडाऱ्यान दुसऱ्या फुडाऱ्याचेर फक्त आरोप केला. जीत हांकां आतां तेंको दिवपाक जी समिती मुखार आयल्या ती पयलीं जेन्ना बसखास्त जाल्ली तेन्ना जीत तांचे वांगडा नाशिल्लो. पूण ही समिती आतां युरीच्या विधानाचें राजकारण करपाचो यत्न करता, हें चुकीचें अशें पालेकार हांणी सांगलें.

जातीचो विशय घेवन कोण फूट घालपाक सोदता जाल्यार तें आमी जावपाक दिवचे नात. हांगा भंडारी समाजाचो प्रस्नूच येना. दोन मनशां मदलो हो राजकी विशय आसा. ते भायर युरी हांणी स्पश्टीकरण दिवन भंडारी समाजाक दुखोवपाचो हेतू नाशिल्लो, अशें सांगून लेगीत आपूण माफी मागपाक तयार आसा, अशें सांगून तांणी व्हड काळीज दाखयलां. जेन्ना जेन्ना भंडारी समाजाचो विशय आयलो, देवळाचो विशय आयलो, भंडारी फुडाऱ्यांक लक्ष्य करपाचो प्रस्न आयलो तेन्ना जीत हांकां तेंको दिवपी हे मूठभर लोक खंय आसले? हो विशय हांगाच सोंपता. हाचें राजकारण करचें न्हय, असो सल्लो पालेकार हांणी दिला.

साहित्यीक युगांक नायक हांणी ह्या विशयाचेर आपलें म्हणणें सोशल मिडियाचेर मांडलां. सध्या बारीक समाजाच्या पोटापाण्याचे खूबशे मुद्दे आसात, जाका लागून भंडारी समाजाक तिडक येवपाक जाय. मगो पक्षाचे सध्या दोनूच आमदार. तातूंतलो एकलो भंडारी समाजांतलो. विरोधी पभांतल्या फुडाऱ्यांनी जीत आरोलकार हांकां कितें म्हणलें म्हूण तिडक काडरी भंडारी समाजान जीत हांच्या पक्षाक जेन्ना सरकारांत एक मंत्रापद मेळ्ळें, तेन्ना भंडारी समाजाक हक्काचें मंत्रीपद मेळचें म्हूण हट्ट कित्याक धरलो ना, असो प्रस्न युगांक हांणी उपस्थीत केला.