यादींचो पोसो उस्तून काडपी – भूस बरो दीस बरो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

घोस्तान रांदून जेवपी गोंयकार आमकां आयज खूब मेळटले. मात आपल्या लिखाणांतल्यानूय वाचकाक तितल्याच प्रमाणांत रूच हाडपाची कळाशी सगल्यांक जमना. जी लेखक संजय तळवडकार हांकां भेस बरी जमल्या. 11 जून 2022 ह्या दिसा उजवाडाक आयिल्लो ‘भूस बरो दीस बरो’ हो तांचो ललीत लेख संग्रह ह्याच खाशेलपणांचो दिश्टावो. ह्या ललीत लेख पुस्तकांत वट्ट 29 निबंदांचो आसपाव जाला.
दरेका निबंदांतल्यान लेखकान आपले जिणेच्या वेगवेगळ्या प्रसंगांतल्यान आपले अणभव उक्तायल्यात. जसो रांदपी रांदतना तो पदार्थ बरो शिजोवन, तातूंत जाय नाका ते मसाले, मीठ घालून रुचीक करपाचो पुराय यत्न करता, तेच पद्धतीन आपलो प्रत्येक लेख बरयतना तांणी ताची रूच खंयच चड-उणी जावची न्हय हाची जतनाय घेतल्या. खंयच्याच लेखांत मीठ चड पडून तो खारट जावंक ना आनी अळणीय जावंक ना. निबंद म्हणटना ताका कसल्याच विशयांचें तेच प्रमाण शब्दांचें वा आवाठाचें बंधन आसना. तरीय आसतना लेखकान गरज आसा तितलेच मर्यादेंत एक-एक लेख भेस बरो शिजोवन वाचकाच्या पानार वाडला.
यादींचो पोसो उस्तीतना तांणी विंगड-विंगड विशयांक हात घाला. आपल्या नात्यांतल्या मनशांक धरून आशिल्ल्या यादींक अळंग जाग हाडल्या. कारण, जशे गेल्ले दीस परत येनात तशेच गेल्ले मनीस परते येवंक शकनात. आमचे कडेन उरतात त्यो फक्त आनी फक्त यादी. ह्यो यादी तांच्या मामाआई, नाव त्ये फालार पुर्तुगेज, माड, बारीकराव, मायंकुर्वा, गीतापाठ, प्रसाद, फातर्पेची जात्रा आदी अशा निबंदांनी वाचूंक मेळटात. लेखकाक गोंयचें नुस्तें सामकें घोस्ताचें. देखून ह्या गोंयच्या नुस्त्याचो भरभरून उल्लेख करूंकच जाय. मुळांत जेन्ना पुस्तकाचें नांवूच जो ‘भूस बरो’ अशें म्हणटा तो ह्याच गोंयच्या नुस्त्याचो भूस हांगा दर्शायता! ज्या दिसाक घरांत नुस्तें ना, त्या दिसाक नळयेंतल्यान एक उणी लेगीत देंवना. अशें म्हणपी लेखक आपल्या बरपांतल्यान आवडीचें नुस्तें बरेंऽऽ उजरावन एक बरो रुचीक पदार्थ (हांगा निबंद) शिजोवन वाचकां मुखार वाडटा.
प्रत्येकाक आपल्या जिवितांत हुस्को हो आसताच. लेखकाकूय एके तरेचो हुस्को आशिल्ल्याची गवाय तांचे निबंदांतल्यान कळटा. तो हुस्को म्हणल्यार जाणटेपणाचो. आपूण जाणटो जाला व्हय? साठ वर्सां जालीं म्हूण कोण जाणटो जाता? रिटायर जाल्या उपरांत तांचे तकलेंत येवन लिपिल्लो हो सोयरो तांकां चांटे पावला तांचे पिरायेची जाणविकाय करून दिवपाक लागलो. आयज सत्तर वर्सांचीं मनशां लेगीत शारिरीक खेळांत पयल्या स्थानार आसात. अशें आसतनाय जेन्ना लेखकांक कोणें बाब म्हणलें जाल्यार हुस्को जावपाक लागता. स्वताच्याच अस्तिस्वाचेर प्रस्न उबे रावतात. कोणें जाणटेल्या अशें म्हणल्या उपरांत तर हुस्को कसोच तांच्या विचारांतल्यान पयस जालो ना. हाचेर उपाय म्हणून तांणीच हातांत पेन घेवन जाणटेपण हो निबंद बरयलो. आनी स्वताची समजूत काडपाचो यशस्वी यत्न केलो.
सोरो, नुस्तें, जाणटेपण, प्रवास, देव-धर्म, पुर्विल्ल्यो रिती परंपरा ज्यो आयज शेणपाक लागल्यात अशा साबार विशयांचो आस्वाद घेवपाक लावपी असो हो ललीत लेख संग्रह आसा. ह्या निबंद संग्रहांत साबार पुर्तुगेज भाशेंतल्या शाब्दीक संपतीचो आसपाव जाला. विंगड-विंगड म्हणी-ओपारींतल्यान व्यक्त जावप हें ह्या लेखकांच्या लिखाणाचें वैशिश्ट्य. ‘भूस बरो दीस बरो’ ह्या निबंद संग्रहा आदीं ‘घोस्त’ हो तांचो पयलो वयलो निबंद संग्रह प्रकाशीत जाल्लो. तांचे हे दोनूय निबंद संग्रह संजना पब्लिकेशन्स हे प्रकाशन संस्थेन उजवाडाक हाडल्यात. जिणेच्या अणभवांचेर उजवाड घालतना ते वाचकांक नुस्त्याची रूच घेवन हास्याचो धेंकर घेवपाक लायतात. सदच्या जिवितांत आमी मनशां इतलीं घुस्पल्यांत की आमकां आमच्या भुरगेपणांत सारिल्ल्या त्या म्होंवाळ खिणांचो उगडास काडपाकूय वेळ ना. ह्या पुस्तकान म्हाका म्हज्या तरण्या पिरायेचेर भुरगेपणांतल्या खूबश्या यादींचो उगडास करून दिलो. तुमकांय हो प्रवास अणभवपाक जाय जाल्यार हें पुस्तक मुजरत वाच्चें.
भूस बरो दीस बरो
लेखक – संजय तळवडकार
प्रकाशक – संजना पब्लिकेशन्स, सांगें
पानां – 94
मोल – 180 रुपया

दिप्ती काकोडकार
8010371340