म्हारुद्र देवळाच्या आंगणांत गटाराचें घाणयारें उदक 

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हापशेंच्या महारूद्र संस्थानच्या कुशीकचो गटार भरिल्ल्यान हांगच्या पुराय वाठाराक चिखल जाला. गटार भरिल्ल्यान घाणयार्‍या उदकाचो वास सगळे कडेन पातळ्ळा. ताका लागून भावीक आनी दुकानदारांक हो त्रास सोंसचो पडटा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण, फाटल्या तीन वर्सां सावन गटारांतलें उदक देवळाच्या आंगणांत घुसपाचो हो प्रकार चालूच आसा. अंदूं हातूंत व्हड प्रमाणांत वाड जाल्या. ताका लागून ह्या घाणयार्‍या उदकाचो भाविकांक त्रास जावपाक लागला. 

देवळाचे कुशीक रस्त्याचे मदींच हो गटार आसा. देवळाच्या फुडल्यानच्यान तो मुखेल नाल्याक जोडला. कांय वर्सां पयलीं देवळाच्या रस्त्याक पेवर्स घातिल्ले. ह्या पेवर्सच्या कामाक लागून जमनी पोंदाकच्या गटाराचो आकार उणो जाला. तशेंच दत्तवाडीच्यान येवपी मुखेल गटाराची दिका बदलून तें ह्या गटाराक जोडलां. ताका लागून चडटेवेल्यान बरोच नेटान उदकाचो प्रवाह ह्या गटारांत घुसता आनी तें चिखलाचें उदक गटारांतल्यान भायर येता. ह्या घाणयार्‍या उदकाक लागून रस्त्यावेले पॅवर्सूय निखळ्ळ्यात. वेळार ह्यो समस्या पालिका आनी देवळाचे समितीन सोडोवंच्यो अशीं मागणी केली. ना जाल्यार पावसांत हें घाणयारें उदक देवळांत भितर सरतलें, असो भंय थळाव्यांनी उक्तायला.