म्हारवाचीकरामत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

12 एप्रील 2022 सकाळीं
एक दीस म्हज्या घरा एक म्हारू आयलो. म्हारवाक खूब भूक लागिल्ली. म्हूण आतां हांव ताच्या पोटांत आसां. म्हाका कितें करचें तें कळना.
म्हारू कसो आसता तें कोणाक खबर ना, कित्याक तो वेगवेगळ्या रुपांनी येता.
आयज म्हगेर तो वागाच्या रुपान आयलो. ताका पळोवन म्हजी साबुद्दूच गेली. हांव उठ्ठकूच म्हाका कळ्ळे की हांव म्हारवाच्या पोटांत आसलों.
म्हारू कितें तरी खावपाक बसला. म्हाका ते नुस्त्याचे कांटेशे दिसतात. बरी व्हडली मोरी मरे! म्हाका खावपाक जाय जाल्यार तो विचारना. दुसर्‍यांचें कांयच पडून वचूंक ना ताका. कसलो मनीस रे!
म्हारवाच्या पोटांत कांयच पचना.
खूब वर्सां पयलींचेंय जेवण ताच्या पोटांत अजून आसा. म्हूण ताचें पोट मोटें जायत वता.
आयज हांव ताच्या पोटांत बरो चल्लों. पूण म्हाका तें पोट खंय सोंपता तें दिसलें ना. म्हाका दिसता की हांव म्हजी पुराय जीण हांगाच उतरलों…
13 एप्रील 2022, दनपारां
आयज हांव उठलों तेन्ना म्हारवाच्या पोटा भायर आसलों. म्हजे कुशीक म्हारवाचें जेवण आसलें. उपरांत म्हाका कळ्ळे की म्हारू रातचो ओकिल्लो.
घर हांगाच्यान पयस नासलें. हांव चलत घरां गेलों. थंय पावतकूच हांव न्हालों. मागीर हांव च्या पिवूंक बसलों.
च्या पितना कोणें तरी दारार मोट्या मोट्यान खटखटायलें. कोण आसतलो काय तो? हांवें दार उगडलें.
भायर शिंवाच्या रुपान म्हारू उबो राविल्लो.

शिव नाडकर्णी,
यत्ता चवथी,
विद्याभुवन कोंकणी शाळा.