म्हापश्यां मोटार अपघातांत बेळगांवच्या तिगां तरणाट्यांक मरण: एकलो जखमी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

चालकाचें नियंत्रण गेल्ल्यान आंब्याच्या रुखाक दिलो नेटाचो धपको

म्हापशें: म्हापश्यां वचपी स्विफ्ट मोटारीक कुचेली म्हापश्यां मार्ना रस्त्यार खर अपघात जालो. चालकाचें नियंत्रण गेल्ल्यान गतीन आशिल्ले मोटारीन आंब्याच्या रुख‍ाक नेटाचो धपको दिलो. हातूंत बेळगांवच्या चारां मदल्या तिगां तरणाट्यांक जाग्यारूच मरण आयलें. जाल्यार एकलो जखमी जालो.

मरण आयिल्ल्यां मदीं चालक नायर हसनसाब अनगोळकर (28, रा. टिळकवाडी, बेळगांव), रोहन महादेव गडद (26, रा. रामदेव गल्ली, बेळगांव) आनी सनी उर्फ धिरज पोसाप्पा अणवेकर (32, रा. गणेशपूर, बेळगांव) हांचो आस्पाव आसा. जाल्यार विशाल विलास कारेकर (27, रा. दत्तात्रय गल्ली, वडगांव, बेळगांव) हो जखमी जावन ह्या अपघातांतल्यान वाटावलो. ताच्या उजव्या हाताचें हाड मोडलां. जखमीचेर म्हापशेंच्या जिल्हो हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात.

आयतारा फांतोडेर 3 वरांच्या सुमाराक हो अपघात जालो. मरण आयिल्लो नायर अनगोळकर हाचो जाण्टेल्यां सावनचो लॉजिस्टिकाचो वेवसाय आसा. तशेंच अपघातांत सांडिपल्ले हेर तिगूय इश्टांचो वेवसाय आसा.

वेवसायाक लागून गोंयांत सदांच अनगोळकार हाचें यो-वच वचप आशिल्लें. ताची लग्न जाल्ली भणय लेगीत गोंयांत आसता. आपले ल्हानशें काम आशिल्ल्याचें सांगून वयल्या आपल्या तिगांय इश्टांक घेवन केए 22 एमए 9813 क्रमांकाचे स्विफ्ट मोटारीन तो गोंयांत आयिल्लो.

शेनवारा सांजवेळा उसरां ते गोंयांत पावले. काम जाले उपरांत रातीं हणजूण्यां गेले उपरांत मध्यान रातीं ते कितेंय खावपाक मेळटा काय पळोवपाक मार्ना शिवोली मार्गान गतीन म्हापशें वटेन येताले.

कुचेली हांगा शेळपें कुचेली जंक्शना पसून 200 मिटराच्या अंतराचेर नायर हाचो मोटारी वयलें नियंत्रण गेलें. मोटार रस्त्याचे कुशीक गेली. तेच स्थितींत अदमाशेक 40 ते 50 मिटराचेर मोटारीन वचून रस्त्याचे कुशीक आंब्याच्या झाडाक धपको दिलो. अदमाशेक स ते सात फूट लागमाडी मारीत मोटारीन झाडाक धपको दिलो. उपरांत झाडाचे दुसरे वटेन वचून मोटार रस्त्याचे दिशेन उबी रावली. व्हडान कारस्टेरिओ वाजयत ते प्रवास करताले.

मोटारींत मुखार बशिल्ल्या दोगांनीय सीट बेल्ट लायिल्लो. ह्या भिरांकूळ अपघाता उपरांत मोटारीचो अ‍ॅर बलून लेगीत फुटलो. मोटारीचो चुरो जालो आनी चारूय जाण गंभीर जखमी जावन मोटारींत आडकून पडले. तातूंतल्या वयल्या तिगांक मरण आयलें. जखमी विशाल कारेकार हो फाटले वटेन दाव्यान बशिल्लो. ताचो अपघातांत हात मोडलो.

म्हापशें पुलिसांक घडणुकेची खबर 3.20 च्या सुमाराक मेळ्ळी. रोखडेच पुलीस उपनिरिक्षक रीचा भोंसले, हवालदार उल्हास गांवकार आनी सुशांत चोपडेंकार हांणी हेर वांगड्यां सयत घडणुकेच्या थळार धांव घेतली आनी पंचनामो केलो. पुलीस घडणूक थळार पाव मेरेन जखमी विशाल कारेकर हो मोटारींतल्यान भायर आयिल्लो.

जखमींक 108 अ‍ॅम्ब्युलन्सींतल्यान जिल्हो हॉस्पिटलांत दाखल केले. जाल्यार मोटारींत आडकून पडिल्ल्यान तिगांय मयतांक उजो पालोवपी दळाच्या जवानांचे मजतीन भायर काडले. उपरांत तांकां जिल्हो हॉस्पिटलांतल्या दोतोरांनी मरण आयिल्ल्याचें जाहीर केलें. गोमॅकाँत मरणा उपरांतचे तपासणे उपरांत कुडी कुटुंबांचे सुवादीन केल्यो. सांजवेळा उसरां तिनूय कुडी बेळगांवां व्हेल्यो.

अपघातांत सांपडिल्ल्या तरणाट्यांच्या एका इश्टाचें आयतारा बेळगांवां लग्न आशिल्लें. ह्या लग्न सुवाळ्याक ते वांटेकार जावपाचे आशिल्ले. शेनवारा देवकाराच्या सुवाळ्याक जखमी कारेकर हाचो भाव आनी सोयरीं हाजीर आशिल्लीं. फांतोडेर 5.30 वरांच्या सुमाराक तांकां अपघाताची खबर मेळटकूच तांणी गोंया धांव घेतली. जाल्यार मयतांचे सोयरे दनपारां मेरेन म्हापश्यां दाखल जाले.

मरण आयिल्लो रोहन हो गडद कुटुंबांतलो एकलोच चलो आशिल्लो. ताका एक ल्हान भयण आसा. कोरोना काळांत ताचे आवयक वर्सां पयलीं मरण आयिल्लें. अपघातांत मरण आयिल्ल्या तिगांय मयतांच्या कुटुंबाचेर दुख्खाचो दोंगर कोसळ्ळा.