म्हापश्यां बोडगेश्वर जात्रेची फेरी बंद

दोन वरां खातीर बंद आशिल्लीं जात्रेंतलीं दुकानां.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

वाडीव शुल्काचो निशेध; दोन वरांनी परतून चालू

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

म्हापशें: म्हापश्यां 8 देव बोडगेश्वराचे जात्रेंत पालिके कडल्यान कथीत वाडीव शुल्क आकारणेचेर नाराजी उक्तावन जात्रेंतल्यान दुकानकारांनी आपलीं दुकानां बंद केलीं. देवस्थान समिती वांगडा जाल्ले चर्चे उपरांत वेपारी वर्गान तीं दोन वरांनी परतून उक्तीं केलीं. हो प्रकार शेनवारा सांजे वेळार घडलो. जात्रेंतल्या दुकानकारांनी कथीत शुल्क वाडी संबंदांत आक्रमक भुमिका घेवन आपलीं दुकानां सांजेच्या 5 वरांच्या सुमाराक बंद केलीं. हातूंत जायंट व्हील आनी हेर मनरिजवणेच्या खेळाच्या दुकानांचो आस्पाव नाशिल्लो. कांय वेळान दुकानकारांनी बोडगेश्वर देवस्थान समिती कडेन चर्चा केली. ह्या वेळार समितीन दुकानकारांचें म्हणणें आयकून घेवन ताचेर उपाय काडलो. ताका लागून दोन वरांनी म्हणल्यार सुमार 7 वरांचेर दुकानां परतून चालू केलीं.


शुल्क दरवाडीच्या गैरसमजाक लागून वाद जाल्लो. हे विशीं दुकानकारां कडेन उलोवन तांचो दुबाव पयस केलो.

  • आनंद भाईडकार, देवस्थान अध्यक्ष