म्हापश्यां पे पार्किंगाच्या नांवा खाला लूट

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सुमारा भायर केल्ले दरवाडी विशीं स्पश्टीकरण दिवपाची गोवा कॅनाची मागणी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

म्हापशें: म्हापशेंच्या टॅक्सी स्टॅण्डा वयल्या पे पार्कींग शुल्कांत म्हापशें पालिकेन सुमारा भायर म्हणल्यार तीन पटींनी वाड करून 60 रुपया दर लागू केला. हो पे पार्किंगाचो दर पणजेच्या पे पार्कींग दरा परस म्हारग आसा. गिरायकांची ही लुटमार. गोवा कॅन संस्थेन हे दरवाडीचेर नाराजी उक्तावन नगरपालिका संचालनालया कडेन स्पश्टीकरण मागलां.

पोरूं पालिकेन टॅक्सी स्टॅण्ड तशेंच म्हापशें मार्केट वाठारांतल्या पे पार्किंगाचे शुल्क निश्चीत केल्लें. ते प्रमाण दर दोन वरां दुचाकी खातीर 10 आनी चारचाकी खातीर 20 रुपया असो दर थारायिल्लो. ह्या दरा प्रमाण पालिकेन पे पार्कीगची निविदा जारी केल्ली.

पोरूं भशेनूच पालिकेच्या चालू अर्थीक वर्सा खातीरच्या पे पार्कींग तशेंच सोप्याचे निविदेक कोणीच बोलीदार मेळूंक ना. ताका लागून पालिकेन स्वताच्या कर्मचाऱ्यां वतीन ह्या पे पार्कींग आनी सोपो शुल्काची वसुली करतात.

म्हापशें टॅक्सी स्टॅण्डार दोन वरां खातीर 60 रुपया अशें सुमारा भायर पे पार्कींगचें शुल्क घेतात, अशी म्हायती कळंगूटचे जागरूक गिरायक अँथनी डिसोझा हांणी गोवा कॅनाचे समन्वयक रोलंड मार्टीन्स हांणी दिली. हें शुल्क पणजेच्या पे पार्किंगा परस चड आशिल्ल्याचें मार्टीन्स हांकां कळ्ळें. ते प्रमाण तांणी रोखडेंच नगरविकास खात्याच्या संचालकांक पत्र धाडलें.

म्हापशें पालिकेक ह्या पे पार्कींग शुल्काच्या दरात वाड करपाचें कारण आनी तर्क स्पश्ट करपाक सांगचें. नगरपालिका पे पार्किंगा कडेन सेवा काय वेवसाय म्हूण पळयता, हाचें स्पश्टीकरण दिवपाचे निर्देश दिवचे. तशेंच पे पार्कींगचो दर गिरायकांक सेवा हे विशीं मार्गदर्शक तत्वां जारी करप आनी गिरायक संरक्षण कायदो 2019 लक्षांत घेवन कागाळ निवारणा खातीर एक प्रणाली निश्चीत करपाचे आदेश म्हापशें पालिकेक दिवचे, अशी मागणी मार्टीन्स हांणी पालिका संचालनालया कडेन केल्या.

मजगतीं, पालिकेन टॅक्सी स्टॅण्डाचेर चारचाकीं खातीर पार्कींग वेवस्था केल्या. थंयच्या पार्कींग शुल्कांत पालिका अधिकाऱ्यांनी सुमारा भायर वाड केल्या आनी दर दोन वरां खातीर 60 रुपया शुल्क घेवपाचे निर्देश वसुली कर्मचाऱ्यांक दिल्यात. सोमारा 15 एप्रीलाच्यान ह्या आदेशाची कार्यवाही कर्मचाऱ्यां कडल्यान करतात.

स्ण्डा वयल्या शुल्काची रकम नमूद केल्ल्या तकट्याचेर ही वाडीव दलारीच रकम बरोवन ते विशींची म्हायती वाहन धनयांक दिवपाक जाय. पूण तकट्याचेर आदले दर खोडून हो बेकायदो प्रकार पालिकेन चलयला. तशेंच पालिका मंडळान ह्या पे पार्कींग दरवाडीचो निर्णय घेवंक ना. तरी लेगीत पालिके कडल्यान ही सुमारा भायर वाड केल्या.

पालिका मंडळान पोरूं निश्चीत केल्ल्या पे पार्किंगाच्या शुल्का वरींच बाजारपेठेंतलें शुल्क घेतात. दुचाकी खातीर 10 जाल्यार चारचाकीं खातीर 20 रुपया असो दर आसा, पूण टॅक्सी स्टॅण्डा वयल्या पे पार्किंगाच्या दरांत थेट 40 रुपया वाड तिवूय बेकायदो तरेन केल्या. हे दरवाडी विशीं पालिका मुख्याधिकारी चंद्रकांत शेटकार हांचे कडेन संपर्क केलो तेन्ना तांणी फोन उखलूंक ना. नगराध्यक्ष डॉ. नूतन बिचोलकार हांचे कडेन संपर्क करपाचो यत्न केलो, पूण तांचे कडेन संपर्क जालो ना.

पे पार्किंगा फाटल्यान व्हड रॅकेट?

म्हापश्यां नगरपालिका आनी कदंब म्हामंडळ पे पार्कींगच्या नांवान लोकांच्या गळ्याक धरता. वाहनचालकां कडल्यान सुमारा भायर शुल्क घेतात. हाचे फाटल्यान पे पार्कींगच्या नांवान म्हापश्यां व्हड रॅकेट आसा. हालींच म्हापशें पालिकेच्या एका नगरसेवकाचो ऑडियो सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाल्लो. तातूंत पालिकेंतले लोकप्रतिनिधी आनी पे पार्कीग कंत्राटदार हांचें ह्या रॅकेटांत बरेंपण आसा, हें स्पश्ट जाता.

सेवेच्या नांवा खाला शारांत बेकायदो प्रकार

नव्या आनी पोरण्या कदंबा बस स्टॅण्डार लेगीत पे पार्कींगच्या नांवा खाला सुमारा भायर शुल्क घेतात. हें शुल्क लेगीत पणजी बस स्टॅण्डा वयल्या पे पार्कींग दरा परस दुपेट आसा. ह्या बस स्टॅण्डार चारचाकीं खातीर 50 रुपया, दुचाकी खातीर 20 रुपया घेतात. नव्या बस स्टॅण्डार जाल्यार गाडी भितर घेतल्यारूच पे पार्कींगचें शुल्क फारीक करचें पडटा. ना जाल्यार पे पार्कींग वसुली कामगार झगडी करपाक फुरफुरतात. म्हापशें पालिका तशेंच कदंब म्हामंडळा कडल्यान सेवेच्या नांवा खाला शारांत हो एकंदरीत बेकायदो आनी मनमानीचो प्रकार सुरू आसा.