म्हापश्यांत जातलो सीएनडी प्रकल्प

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
म्हापशेंः बांदकामाचो कोयर (डेब्रीज) ही एक व्हड समस्या जावपाक लागल्या. ताचो विलो लावपा खातीर गोंय घन कोयर वेवस्थापन म्हामंडळा वतीन म्हापस्यांत सीएनडी प्रकल्प उबारपाचो प्रस्ताव आसा, अशी म्हायती पर्यावरण मंत्री नीलेश काब्राल हांणी दिल्या. साळगांव हांगा आयोजीत केल्ल्या कन्स्ट्रक्शन अॅण्ड डॅमोलिशन कार्यशाळेंत ते उलयताले. उत्तर आनी दक्षीण गोंयांत सीएनडी प्रकल्पा खातीर दरेकी एक केंद्र उबारतले. थंयच्यान हो कोयर ह्या प्रकल्पांत हाडटले अशें तांणी सांगलें.
रस्त्यांचे कुशीक हो बांदकाम कोयर हाडून उडयतात. शेत जजमी पुरोवपा खातीर ताचो चड उपेग जाता. ताचेर वाट काडपा खातीर सीएनडी प्रकल्प उबारपाचो सरकाराचो यत्न आसा. मेळत थंय हो कोयर हाडून उडोवपाच्या प्रकाराक लागून पावसाचें उदक व्हांवन वचपाचे सैमीक वाटो बंद जातात. ताका लागून ह्या कोयराचो विलो लावपाचो सरकाराचो यत्न आसा अशें काब्राल हांणी सांगलें.
ह्या प्रकल्पा खातीर म्हापशें वाठारांत जमीन सोदून काडपाचें काम चल्लां. शेत जमनी पुरोवपाचे प्रकार थांबोवपा खातीर विज्ञानीक पद्दतीन तोडगो काडपा खातीर मुख्यमंत्र्यांच्या सहकार्यान प्रकल्पाचें काम करतले. मजगतीं, प्लास्टिक वापराचेर बंदी खातीर सरकारान पावलां घातल्यांत. ताची अंमलबजावणी  करपाचें काम प्रशासकीय पांवड्यार जावपाक जाय. मात अधिकारी खंय तरी अपेशी थारतात. ते खातीर आतां वेगळो विचार करपाची पाळी आयल्या अशें काब्राल हांणी सांगलें. प्लास्टिक बंदी खातीर लोकांच्या सहकार्याची गरज आसा अशें काब्राल हांणी सांगलें.