म्हापश्यांतलीं 13 दुकानां केलीं मातये भरवण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
म्हापशेंः म्हापला पालिका मंडळान अतिक्रमणां मोडून उडोवपाक खातीर केल्ले कारवायेंत शारांत कार्व्हालो पॅत्रोल पंपा कडेन आशिल्ली ररस्तो रुंदीकरण वाठारांतलीं 13 गाडेवजा दुकानां मोडून उडयलीं. पालिका कामगारांनी जेसीबीचो वापर करून दुकाना मातये भरवण केलीं. फाटल्या सुमार 55 वर्सां सावन ती थंय आशिल्लीं.
म्हापशें तें कळंगूटे रस्त्या कुशीकची हीं दुकाना रस्तो रूंद करपाक आडमेळे हाडटालीं. काणका तें कळंगूटे मजगतीं रस्त्याचें चडशें रुंदीकरण पुराय जावपाक आयलां. काणका तें म्हापशें गांधी चौक मजगती रस्तो ह्या दुकानांक लागून रूंद करपाक मेळनाशिल्लो.
पोरूं ऑक्टोबर सावन हीं दुकानां काडपाची प्रक्रिया पालिकेन सुरू केल्ली. दुकान धनयांक पोरण्या आंतरराज्य बसस्टॅण्डाक आशिल्ले बिल्डिगेंत पयले माळेर सुवात दिल्ली. मात आमची वेवस्था तळमाळयेर करपाची मागणी करून तांणी स्थलांतर करपाक न्हयकार दिल्लो. दोन दिसां पयलीं म्हापशें पालिकेचो मुख्याधिकारी सीताराम सावळ हांणी दुकानदारांक दुकाना रिकामी करपाची निमणी नोटीस धाडल्ली, तांणी आपूण जावन दुकाना सोडूंक नाशिल्ल्यान बिरेस्तारा दनपारां पालिकेन पुलीस बंदोबस्तांत ही दुकाना मोडून उडयलीं. ह्या वेळार कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रश्न उप्रासचो न्हय म्हणून जोड मामलेदार राजाराम परब, म्हापशें पुलीस स्टेशनाचो उपनिरीक्षक सुनील पाटील, विभा वळवयकार पुलीस पंगड आशिल्लो.
मजगतीं पालिकेन जे कडेन दुकाना खातीर सुवात दिल्या ती अडगळीची आसा. थंय लायन कनेक्शन आनी हेर गजली नात. थंय गिरायक मेळप कुस्तार आसा.  आमकां दुकानांतल्यो वस्तू काडपाक जाय तितलो वेळ दिलो ना. पालिका मंडळान हुकूमशाय केली असो आरोप दुकानदारांनी केला. फाटल्या सुमार 55 तें 60 वर्सां सावन आमी पालिके कडल्यान वेवसाय परवाने घेवन वेवसाय करतात. कोमुनिदादीक फोर फारीक करतात. आमी कायदेशीरपणान धंदो करतात तरी लेगीत आमचेर कारवाय कित्याक केल्या अशे तांचे प्रश्न आसात.

आमका वाऱ्यार वडयलें

चाव्यो तयार करपी भारत च्यारी हाका ताचें दुकान मोडतना रडप आवरप कुस्तार जालें. पालिका कामगारांनी सामाक कडपाक वेळ दिलो ना. म्हजें सामकें लुकसाण जालां. पालिका आनी सरकारान थळाव्या वेवसायिकाक वाऱ्यार वडयलां अशें ताणे सांगलें. दत्ताराम पेडणेकार, शेखर घाडी आनी हेर दुकानदारांनी ही कारवाय अन्याय करपी आसा अशें सांगलें. दुकानदारांनी दुकाना रिकामी करपाक आयतार मेरेन मुजत दिवपाची विनवणी केली. मात पालिका अभियंत्यांनी ताका न्हयकार दिलो. दुकानदारांनी आपलें सामान सकाळ सावन काडून व्हरपाक सुरवात केल्ली.