म्हापशें मार्केट पुनर्विकास प्रकल्पाक मंजुरी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हापशें पालिका मंडळाचे बसकेंत निर्णयः फुटसाल मैदानाक नगरसेवकाचो विरोध

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

म्हापशें: म्हापश्यां दत्तवाडी वाठारांतल्या सेंट झेवियर कॉलेजी लागसार पालिकेचे मालकीचे न्यायप्रविश्ठ सुवातेंत फुटसाल मैदान उबारप, तशेंच म्हापशें मार्केटाच्या पुनर्विकास प्रकल्पाक चालना दिवपाचो थाराव पालिका मंडळान घेतला. पालिका मंडळाचे विशेश बसकेंत वयल्या प्रकल्पांक मंजुरी दिली. हीं दोनूय कामां गोंय नागरी उदरगत एजन्सी (जीसुडा) वरवीं हातांत घेतले. फुटसाल मैदान प्रकल्पाक सत्ताधारी गटांतलो नगरसेवक प्रकाश भिवशेट हांणी विरोध केलो.

बुधवारा सकाळीं नगराध्यक्ष शुभांगी वायंगणकार हांचे अध्यक्षते खाला पालिका मंडळाची बसका जाली. ह्या वेळार उपनगराध्यक्ष चंद्रशेखर बेनकार, पालिका मुख्याधिकारी सीताराम सावळ, पालिका अभियंते व्यंकटेश सावंत तशेंच नगरसेवक आनंद भाईडकार, अ‍ॅड. शंशाक नार्वेकार, साईनाथ राऊळ सोडून हेर सगळे नगरसेवक, नगरसेविका हाजीर आशिल्लो.

नगराध्यक्ष वायंगणकारान फुटसाल मैदानाचो प्रस्ताव मांडलो. ताका नगरसेवक प्रकाश भिवशेट हांणी हरकत घेतली. कसलोच अभ्यास करिनासतना वा ते जमनीची योग्य म्हायती नासतना बेकायदेशीर तरेन असो हो थाराव मंजूर करपाक मेळना. हे आदींच ते जमनीर यात्री निवास बांदपाचो थाराव मंजूर जाला. तो थाराव आदीं रद्द करचो आनी उपरांतूच फुटसाल मैदानाचो थाराव घेवचो, अशी सुचोवणी तांणी केली.

फकत फुटसाल मैदान उबारतले, अशी एक ओळ बसोवन तुमी ‘नोट’ मंडळा मुखार दवरतात. तातूंतल्यान मैदान वा सुवातेची अचूक म्हायती मेळना. हे जमनीचेर कांय लोक खोपीं बांदून रावतात. हें प्रकरण न्यायालयांत आसा. ते भायर जमनीचें डिमार्केशन करूंक ना. अशें आसतना तुमी भायले भायर कसलोच अभ्यास करिनासतना फुटसाल मैदान उबारपाचो निर्णय घेतात. हें चुकीचें आनी अयोग्य आसा अशें सांगून शिवशेट हांणी ह्या प्रस्तावाक खर हरकत घेतली.

नगरसेवक सुधीर कांदोळकार हांणी सांगलें, तेन्नाच्या पालिका मंडळान ते जमनीचेर यात्री निवास उबारपाचो निर्णय घेतिल्लो. ते उपरांत कामा खातीर बुन्यादी फातर बसयलो, पूण तें काम चालीक लागलें ना. ताका लागून आदलो थाराव रद्द करून नव्यान फुटसाल मैदाना संबंदांत थाराव घेवचो.

नगराध्यक्षान भिवशेट हांकां आपले तरेन समजावपाचो खूब यत्न केलो, पूण अखेर मेरेन भिवशेट हांचें समाधान जावंक ना. उपनागराध्यक्ष चंद्रशेखर बेनकार, नगरसेवक आशिर्वाद खोर्जुवेंकार, स्वप्नील शिरोडकार, अ‍ॅड. तारक आरोलकार हांणी शाराक मैदानाची गरज आसा, तरणाट्यांक हाचो फायदो जातलो, अशें सांगून मैदानाचे गरजे विशीं मतां मांडलीं.

प्रकाश भिवशेट हांचो वाडटो विरोध पळोवन नगराध्यक्षान ह्या थारावा खातीर मतदान घेवपाचो निर्णय घेतलो. भिवशेट सोडून हाजीर आशिल्ल्या हेर सगळ्या नगरसेवकांनी थारावा वटेन मतदान केलें. फक्त भिवशेट हांणी एकल्यानूच थारावा आड मतदान केलें. म्हापशें पालिका मार्केट पुनर्विकास प्रकल्पाक जीसुडान मान्यताय दिल्या. पुर्तुगीज काळांतल्या पालिका मार्केटाचो पुनर्विकास करपाचो एजन्सीचो विचार आसा. ह्या कामा खातीर जीसुडा सुमार 10 कोटी रुपया निधी दितली. मार्केटाक गरजेच्यो आशिल्ल्या साधन सुविधांक पयल्या टप्प्यांत चालना दितले, अशी म्हायती नगराध्यक्ष शुभांगी वायंगणकार हांणी दिली.

मैदानाची जतनाय लेगीत घेवची पडटाः बिचोलकार

गणेशपुरी वाठरांत पालिकेचे मालकेचें मैदान आसा. पूण ह्या मैदानाची देखरेख घेवंक नाशिल्ल्यान आवतिकाय जाल्या. पालिका आडनदर करता हे खातीर आमी आमच्या बोल्सांतले पयशे मोडून ताची देखरेख करतात. फक्त मैदानां बांदलीं म्हूण जायना, ताची जतनाय लेगीत घेवची पडटा, अशें नगरसेविका डॉ. नुतन बिचोलकार हांणी सांगलें.