म्हापशें बसस्टॅण्डाच्या आवाठांत तंबाखू पदार्थ विकपी गाडे  

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

नो टॉबेको झोन घोशीत करून लेगीत कारवाय जायना  
भांगरभूंय । प्रतिनिधी
म्हापशेंः म्हापशें कदंब बसस्टॅण्डार सध्या बंदी आसून लेगीत सिगरेटी आनी हेर तंबाखूजन्य पदार्थांची उक्तेपणान विक्री जाता. नो टॅबेको झोन म्हणून जाहीर करून लेगीत ही विक्री चलता आनी ताचेर संबंदीत यंत्रणा कसलीच कारवाय करना. भौशीक सुवातांनी तंबाखूजन्य पदार्थ विकपाक जायना आनी तांचो वापर करपाक जायना अशे नेम आसतात तरी तांची कार्यवाही मात जायना अशें चित्र सध्या दिसता.
हे संबंदी गोवा कॅन हे बिगर सरकारी संस्थेन कदंब येरादारी म्हामंडळा कडेन लेखी कागाळ केल्या. ताचा दखल घेवंन म्हामंडळान राज्यांतल्या सगल्या बसस्टॅण्डांनी आनी कुशीकच्या वाठारांनी नो टॅबेको झोन, टॅबेको फ्री अशे तकटे लायल्यात. अश्या झोनांनी तंबाखूजन्य पदार्थ विकल्यार वा वापरल्यार दरेकी दोनशें रुपयांचो दंड भरचो पडटलो अशी शिटकावणी दिल्या.
हे तकटे लायले आसतनाय म्हापशें बसस्टॅण्ड आवाठांत तंबाखूजन्य पदार्थ विकपी गाडे आसात. जे लोक ह्या गाड्यांनी गुटखो घेवंन तो खातात आनी मेळटा थंय थुकतात. ताका लागून बसस्टॅण्डाचो आवाठ हळशीक दिसता. ताचो हाचो त्रास साबार प्रवाशांक जाता.
गोवा कॅनाक कदंब म्हामंडळाचो वेवस्थापकीय संचालक डॅरीक परेरा नेटो हांका सादर करून म्हामंडळान आपले सामाजीक लागणुकेक पाळो दिवचो अशें मागलां. बसस्टॅण्डार तंबाखूजन्य पदार्थांयी विक्री जावची ना हाची खात्री करून बसस्टॅण्डावयले गैरप्रकार बंद करपा खातीर पावलां घालचीं अशी मागणी केल्या.