म्हापशें पालिकेच्या आसगांव कोयर प्रकल्पा सामकार कोयराच्यो राशी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
म्हापशेंः म्हापशें पालिका वाठारांतल्या कोयराचें जाय तशें नियोजन जायना. ताका लागून पालिकेच्या आसगांव पठारार आशिल्ल्या कोयर प्रकल्पा सामकार कोयऱाच्यो राशी जावपाक लागल्यात. हें पठार कोयर हाडून उडोवपाची सुवात जावपाक लागल्या. हाका लागून पालिकेच्या कोयर वेवस्थापना संबंदी प्रश्न उप्रासपाक लागल्यात.
शारांतल्या घऱांनी वचून एकठांय करतात त्या ओल्या कोयराचेर कुचेली प्रकल्पांत प्रक्रिया करतात. शारांतल्या सगल्लाय ब्लॅक स्पॉटाचेर सगळे तरेचो कोयर हाडून उडोवपाचें अजून थांबना. शारांतलो कोयर आसगांव पठारा वयल्या कोयर प्रकल्पांतले शेडीत व्हरून थंय तो वेगळो करून ताचो विलो लायतात. बाकी आशिल्लो कोयर सुकयतात. पालिका मंडळान शेडीत कोयर वेगळो करपी कर्मचारी कमी केल्यात. ताचो परिणाम कोयर वर्गीकरणाचेर जाता. जेसीबी परत, परत बंद पडटा आनी कोयर कुशीक काडक शक्य जायना. सध्या प्रकल्पा कडेन कोयराच्यो राशी पडल्यात. तो घाणयारो वास गणेशपूरी- मार्ना रस्तयान वचपी लोकांक घेवचो पडटा.
कोयर प्रकल्पा कडेन फाटल्या कांय वर्सां सावन पडून आशिल्लो कोयर गोंय कोयर वेवस्थापन म्हामंडळ काडटालें. मात सध्या तांणी हें काम बंद केल्ल्यान कोयराच्यो नव्यो राशी तयार जावपाक लागल्यात.