म्हापशें पालिकेची कोयर व्हरपी गाडयां कडेन आडनदर; 23 तल्यो फक्त 8 गाडयो वावरांत

म्हापशें पालिका कार्यालया कुशीक मातयेचे राशींत उडयिल्ली नादुरुस्त जाल्ली कोयर व्हरपी गाडी. (उमेश झर्मेकार)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

म्हापशें: म्हापशेंचें नगरपालिका मंडळ आनी अधिकाऱ्यांनी पाल्केच्या कर्मचारी वर्गा कडेन आडनदर केल्याच. तेचवरी म्हापशें शार नितळ दवरपा खातीर उपेगाच्या आशिल्ल्या गाडयां कडेन लेगीत आडनदर केल्या.

म्हापशें पालिके कडेन कोयर व्हरपाच्यो 23 गाडयो आसात. तातूंतल्यो 13 गाडयो बंद आसात, जाल्यार फक्त आठूच गाडयो वापरांत आसात. तेरांतल्यो तीन सोडल्यो जाल्यार 10 गाडयो नादुरुस्त जाल्ल्यान बंद दवरल्यात. दोन सुपर एस गाडयो चालकांच्या उणावाक लागून बंद दवरल्यात. जाल्यार एक नवो घेतिल्ल्या ट्रकाची अजून येरादारी खात्यांत नोंदणी करूंक ना.

नादुरुस्त गाडयांची वेळार दुरुस्ती करूंक नाशिल्ल्यान ह्यो गाडयो बंद दवरपाचो वेळ पालिकेचेर आयला. नादुरुस्त गाडयो गॅरेजींतल्यान दुरुस्त करून हाडले उपरांत दुरुस्तीचे पयशे थकीत दवरपाची वृत्ती पालिका मंडळांत वाडल्या. हाका लागून बार्देस तशेंच सरभोंवतणचे गॅरेजवाले पालिकेच्यो गाडयो दुरुस्ती खातीर घेनात. हाका लागून होंडा सत्तरी वाठारांत त्यो गाडयो धाडच्यो पडटात.

गाडी कित्या खातीर नादुरुस्त जाल्या ताचें कारण वाहन चालकांकूच खबर आसता, पूण चालकांक गॅरेजींत गाडी दवरून येवपाचेंच काम दितात. ते गाडयेच्या इंजिनांत वा हेर कसलो भाग नादुरुस्त जाला, हें वाहन चालकाक खबर आसता, पूण गाडी दुरुस्त करून हाडी मेरेन चालकाचें मत घेनात. हाका लागून दुरुस्त केल्ली गाडी परतून परतून नादुरुस्त जाता. उपरांत ती बंद दवरतात.

नादुरुस्त कॉम्पेक्टर हो होंडा वाठारांतले गॅरेजींत दुरुस्ती खातीर दवरला. जाल्यार बंद गाडयांतले स टाटा एस गाडयांतले कांय आसगांवच्या सड्यार कोयर प्रक्रिया सुवातेचेर, एक पालिका कार्यालया भायर पडून आसा. जाल्यार पालिकेन काम करपाक सांगूंक नाशिल्ल्यान गॅरेजकारान खोर्ले मैदानाचेर व्हरून कांय गाडयो उडयल्यात. ते भायर अपघात जाल्ली अशोक लैलंड गाडयेचो दुरुस्तीचो खर्च सुमार चार लाख रुपया जाता. ताका लागून पालिकेन ते गाडयेचे दुरुस्ती कडेन लक्ष दिवंक ना. ही गाडी पालिकेच्या बांदकामांत पुरून वचपाची शक्यताय आसा.

गाडयो नासिल्ल्यान पालिकेच्या कोयर वेवस्थापनाचेर परिणाम जाला. लोक ओलो आनी सुको कोयर वेगळो करून दितात. पूण गाडयांच्या उणावाक लागून पालिका कर्मचारीच ओलो आनी सुको कोयर मिश्रीत करतात. ताका लागून दिसपट्टो चडसो कोयर आसगांवां सड्यार आशिल्ल्या कोयर प्रकियाचे सुवातेंत व्हरून उडयतात. हाका लागून कुचेली कोयर प्रक्रिया प्रकल्पांत वचपी कोयराचेर परिणाम जाला.

10 गाडयो बऱ्यो आसून वापरा विणें

23 गाडयांतले दोन कॉम्पेक्टर, स टाटा एस, तीन सुपर एस, दोन आयचर, पांच उक्ते ट्रक, दोन ट्रक, दोन अशोक लैलंड, एक तावेरा ह्या कोयर व्हरपी गाडयांचो आसपाव आसा. तातूंतलो एक कॉम्पेक्टर, स टाटा एस, एक ट्रक, एक अशोक लैलंड आनी एक तावेरा ह्यो गाडयो नादुरुस्त आसात जाल्यार दोन सुपर एस आनी एक उक्तो ट्रक बरो आसून लेगीत वापरिनात.

दंड दिले उपरांत गाडयांचें पासींग

पालिका मंडळ वेळार गाडयांचें पासींग करिना. हालींच पासींग करूंक नाशिल्ले कोयर व्हरपी गाडयेक येरादारी खात्यान दंड दिल्लो. हे कारवायेक लागून मात पालिका अधिकारी जागे जाले आनी तांणी सगळ्या गाडयांचें पासींग करून घेतलें. पालिकेन सध्या दोन कर्मचाऱ्यांचेर गाडयांची देखभाल करपाची जापसालदारकी दिल्या.

पालिके कडेन मॅकानिकल अभियंत्याचो उणाव

पालिकेचे मालकीच्या गाडयांची देखभाल आनी दुरुस्ती खातीर पालिके कडेन मॅकानिकल अभियंत्यांचो उणाव आसा. कांय वर्सां आदीं पालिकेन ह्या पदाचेर कंत्राटी पद्दतीन नेमणूक केल्ली, पूण उपरांत पालिका मंडळा वतीन हें पद भरुंकूच ना.