म्हापशें पालिकेंत मातला भ्रश्टाचार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

नियमीत कर्मचाऱ्यां परस दिसवड्या वयल्या कर्मचाऱ्यांचेर चड विस्वास

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

म्हापशें: नियमीत सेवेंतल्या पाला कर्मचाऱ्यां परस दिसवड्याच्या कर्मचाऱ्यांचेर पालिका मंडळान चड विस्वास दवरला. 2012 सावन पालिका मंडळान सगळ्या कार्यालयीन कामकाज दिसवड्या वयल्या कर्मचाऱ्यांच्या हातांत दिलां. ताका लागून नियमीत कर्मचारी बेजार जाल्यात आनी पालिकेंत भ्रश्टाचार मातला. हाचो थेट परिणाम कार्यालयीन कामकाजाचेर जाला.

म्हापशें पालिका मंडशान म्हापशेंकारांक पालिका कार्यालया वतीन बरी आनी दर्जेदार सेवा दिवचे खातीर यत्न केले. तातूंतली एक म्हणल्यार कांय कर भरपा खातीर ऑनलायन सेवा सुरू केल्या. पूण पालिका कर्मचाऱ्यां कडल्यान लोकांक बरी सेवा मेळना.

दिसवड्या वयल्या कर्मचाऱ्यांचेर पालिका मंडळान दवरिल्लो विस्वास आनी तांचेच कडेन कार्यलयीन काम दिवपाचो दिश्टीकोन, हाचो परिणाम थेट कामकाजाचेर जाला. तेन्नाचे मुख्य कारकून रामनाथ पेडणेंकार हांचे उपरांत पालिका कर्मचाऱ्यां मदीं मुख्य कारकून वा अधिकाऱ्यांचो भंय उरूंक ना. ह्या पदाचेर बशिल्ल्या एकाय मुख्य कारकुनाक कर्मचाऱ्यां मदीं शिस्त आनी शेक दवरपाक जावंक ना. ताका लागून कार्यालयांत मनमानी कारभार सुरू जालो. ते भायर कनिश्ठ कारकून ते मुख्य कारकून पदभार सांबाळपी कर्मचाऱ्यांक चार ओळींची सादी नोटींग लेगीत घालपाक जमना, अशें कर्मचारी पालिका मंडळान पालिकेंत भरती केल्यात. ह्या कर्मचाऱ्यांक दुसऱ्या हुशार कर्मचाऱ्यांच्या आदारा बगर कामकाज हाताळप शक्य जायना. तातूंत कार्यालयीन कामकाजांत भ्रश्टाचार मातला. आदीं हो भ्रश्टाचार पालिका मंडळ आनी अधिकाऱ्यां पुरतो मर्यादीत आशिल्लो.

1991 त बांदिल्लें नुस्त्यां मार्केट प्रकल्प पंदरा वर्सांतूय मोडपाक पावप, सरकाराची मान्यताय घेनासतनाच मार्केट इमारतीचेर पयल्या माळ्याचें काम करप, म्हापशेंकारां खातीर दुकानां राखीव दवरून तांची पावणी करप, सोकपिठाची वेवस्था करिनासतनाच इमारतीचें बांदकाम करप, दर्जा नाशिल्ले प्रकल्प चालीक लावप, पालिका बाजारपेठ ही भ्रश्टाचाराचें कुरण समजून अशा खूबशा बेकायदो प्रकारांक फाटल्या 30- 35 वर्सांत पालिका मंडळान चालना दिल्या. ह्याच भ्रश्ट पालिका मंडळाचें दायज पालिका कर्मचाऱ्यांनी घेतलें. ताका लागून चिरीमिरी सोडले बगर काम करचें न्हय, अशें कांय कर्मचाऱ्यांनी निश्चेवूच केला. सादो वेवसाय परवानो आनी रगताच्या नात्याच्या नांवाचेर गाडो हस्तांतरण परवानो लेगीत पालिके कडल्यान सोंपेपणी मेळना. पालिका मंडळान फायल मंजूर केली तरी लेगीत ह्या ना त्या कारणांक लागून खूबशीं वर्सां परवानो आडावन दवरपाचीं नाडींगपणां तांणी येसस्वी तरेन चालीक लायल्या.

शेनवारा सुटयेच्या दिसा दिसवड्या वयल्या कार्यालयीन कामगारांक पालिकेंत आपोवन घेवप, तांचे कडल्यान आपल्याक जाय तशें काम त्या एका दिसा भितर करून घेवप, सध्या ही धा- बारा वर्सां सावन परंपराच जावन पडल्या. ह्याच कारणा खातीर थेट पद्दत सोडून दिसवड्या वयल्या कर्मचाऱ्यांची भरती करपाचें सत्र पालिकेन आरंभला. ह्या कर्मचाऱ्यांक नियमीत सेवेंत घेनासतना तांकां ताटकळत दवरतात.

पालिका मंडळश घेता नेमाचो गैरफायदो

दिसवड्या वयल्या कार्यालयीन कामगारांक सप्तकी सुटी दिवपाचो नेम ना. तांकां नियमीत कर्मचाऱ्यांचे सुटयेचो नेम लागून जायना. हाचोच फायदो घेवन शेनवारा आनी आयतारा लेगीत ह्या कामगारां वतीन कार्यालयीन कामकाज पालिका मंडळा कडल्यान चलता. तरी लेगीत म्हापशेंकाराक दर्जेदार, सोंपी तशेंच भ्रश्टाचार मुक्त सेवा दिवप पालिकेक जावंक ना. पालिका ही आपली खासगी आस्थापन आसा, अशी भावना कर्मचाऱ्यां मदीं निर्माण जाल्ल्यान ताचो थेट परिणाम कामकाजाचेर आनी सेवेचेर जाला.