म्हापशें पालिकेंतलें राजकारण त्रासदिणें

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कारभार जाला बेभरवशाचो; बडटी आडावल्या, फक्त नांवापुरतें पद

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

म्हापशें: म्हापशेंच्या पालिका कार्यलयाच्या कामकाजांत 2002 सावन राजकारण घुसलां. पालिका मंडळाचो हस्तक्षेप लेगीत ह्याच काळांत सुरू जालो. तेन्नाच्यान पालिकेचो कारभार बेभरवशाचो जाला. हाचो त्रास आतां म्हापशेंकारांक जावपाक लागला.

कर्मचाऱ्यांक ज्येश्ठतेचे वळेरी प्रक्रिये प्रमाण विवीध पदांचेर बडटी दिवपाचो नेम आसा. ह्या नेमा प्रमाणूच खात्यां भितर बडटी समिती वरवीं कर्मचाऱ्यांक बडटी दिवपाचो नेम आसा. पूण 2002 त म्हापशें पालिकेंत राजकारण रिगलें. राजकारण्यांच्या चेपणाक लागून पालिकेचो तेन्नाचो मुख्य कारकून रामनाथ पेडणेंकार हाका त्या पदा वयलो काडून ताची बदली पालिका संचालनालयांत केली. तशेंच कर्मचारी ज्येश्ठता वळेरेक कुशीक दवरून हुसेन खान हाचे कडेन मुख्य कारकून पदाचो ‘अ‍ॅडहॉक’ पद्दतीन पदभार दिलो.

ते उपरांत ननगरपालिका संचालकान मुख्याधिकाऱ्याचो मुख्य कारकून पदाचो ‘अ‍ॅडहॉक’ पद्दतीन दिल्लो पदभाराचो निर्णय बेकायदो थारायलो. पालिका संचालकाच्या आदेशा उपरांत लेगीत राजकारण्यांचो आशिर्वाद आशिल्ल्या हुसेन खान हांणी सुमार 7 ते 8 म्हयने मुख्य कारकूनपद सांबाळ्ळें. ते उपरांत तेन्नाचे मुध्याधिकारी केनावडेकर हांणी पालिका संचालकांच्या आदेशाक पाळो दिवन खान हाका ताच्या मूळ पदाचेर धाडलो. मुख्य कारकून पदा वयल्यान खान हाका काडपा वांगडाच खात्या भितरले बडटी समितीची बसका घेवन पालिकेन मुख्य कारकूनपदाचेर दिनकर म्हामल हाका बडटी दिली.

ह्या काळांत रामनाथ पेडणेंकार हाचे कडेन परतून मुख्य कारकूनपदाचो ताबो दिवचो न्हय हे खातीर ताच्या जल्मदाखल्याचो विशय काडलो. अखेरेक म्हापशें प्रथमवर्ग न्यायालय, जिल्हो सत्र न्यायालय आनी मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपिठान पेडणेंकार हाचे वटेन निवाडो दिलो. ताका लागून सेवानिवृत्ती आदीं पेडणेंकार हाका पालिका सेवेंत परतून आस्पावन घेवचो पडलो.

ज्येश्ठता वळेरे प्रमाण दिनकर म्हामल हाचे उपरांत हुसेन खान, उदय साळकार हांची मुख्य कारकूनपदाचेर निवड जाली. फेब्रुवारी 2017 त साळकार सेवानिवृत्त जाले. त्या वेळार पालिका मंडळान खात्या भितरले बडटी समितीची बसका घेनासतना ज्युनियर स्टेनो कर्मचारी नझिरा सय्यद हांचे कडेन ह्या पदाचो ताबो दिलो.

भितरल्या राजकारणाक लागून फाटलें पालिका मंडळ सय्यद हाची मुख्य कारकून पदाचेर नेमणूक करपाक तयार नाशिल्लें. ताका लागून तीन वर्सांच्या काळांत खात्यां भितरले बडटी समिती वरवीं हें पद भरिनासतना रितें दवरलें. हाचो परिणाम म्हणल्यार पालिकेंतलें हें म्हत्वाचें पद मार्च 2020 त रद्द जालें.

नझिरा सय्यद मे 2021 त सेवानिवृत्त जाली. ते उपरांत तांकां पालिका मंडळान स म्हयन्यांची मुजतवाड दिली. ह्या रद्द जाल्ल्या मुख्य कारकून पदाचो पदभार सय्यद हांणी सुमार 19 म्हयने सांबाळ्ळो. उपरांत ह्या पदाचो पदभार विकास कांबळी हांणी सात म्हयने सांबाळून हालींच ते सेवानिवृत्त जाल्यात. जाल्यार सध्या ह्या पदाचेर राजेंद्र बागकार हे पदभार सांबाळटात. पालिका मंडळाचें भितरलें राजकारण आनी बेजापसालदारपणाक लागून नझिरा सय्यद ते राजेंद्र बागकार मेरेन पालिका कर्मचाऱ्यांक बडटी मेळनासतना फक्त नांवांपुरतें पदाचें कामकाज हाताळचें पडलें. हें राजकारण अशेंच चालू उरलें जाल्यार हेर कर्मचाऱ्यांकूय अशेच तरेच्या पदाचेर सेवा दिवची पडटली.