म्हापशें अर्बना कडल्यान दावेदारांक 250 कोटी 113 मालमत्ता 20 कोटींक विकल्योः 1629 प्रकरणा केलीं बंद

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
म्हापशेंः भारतीय रिझर्व्हे बँकेन दिवाळखोर म्हणून जाहीर केल्ल्या म्हापशें अर्बन बँकेन लिक्विडेशनचे प्रक्रियेंत आतां मेरेन ठेवीदारांनी पयशे परत दिवचे म्हणून सादर केल्ल्या दाव्यांतले 99 टक्के दावे निकालांत काडून वट्ट 250 कोटी रुपये तांकां दिल्यात.
2020 वर्सा 16 एप्रीलाक रिझर्व बँकेन  हे बँकेची मान्यताय काडून घेतल्ली. ते उपरांत 20 एप्रिलाक भोवराज्य सहकारी संस्था नेमा खाला नोटीस जारी करूनन खातेदारांक आपले दावे सादर करपाक सांगल्लें.  लिक्विडेटरान 31 मार्च 2022 मेरेन दावे सादर करपाची मेकळीक दिल्ली.
बँकेचो लिक्विडेटर अँथनी डिसा हांणी दिल्ले म्हायती प्रमाण बँकेन 30 परस चड कोटी रुपयांच्या रिणाची रक्कम वसूल केल्या आनी 1629 प्रकरणा बंद केल्यांत. पावणी करून बँकेच्यो 113 मालमत्ता 20 कोटी रुपयांक विकल्यात. ठेवीदारांच्या  33,570 दाव्यांतले 33,046 दावे निकलांत काडल्यात. तातूंत 5 लाख रुपया मेरेनचे 99 टक्के दावे निकालांत काडून ठेवीदारांक तांचे पयशे दिल्यात. बँकेन आतां मेरेन 250 कोटी रुपये वितरीत केल्यात अशें डिसा हांणी सांगलें.
म्हापशें अर्बन बँकेचे वट्ट 1 लाख 12 हजार ठेवीदार आशिल्ले. 33,570 ठेवीदारांनी 250 कोटी रुपयांचे दावे सादर केल्ले. अजून सुमार 78,430 ठेवीदारानी दावे केले नात. तांचे सुमार 100 कोटी रुपया आसात. तातूंल्या 94 टक्के ठेवीदारांच्यो एक हजारा परस कमी रक्कमेच्यो ठेवी आसात. ह्याच कारणाक लागून तांणी दावे केले ना अशी खबर आसा. सरासरी 48 हजारांची रक्कम आशिल्ले 4,738 ठेवीदार आसात अशी म्हायती  डिसा हांणी दिल्या.
ज्या ठेवीदारांनी अजून दावे सादर केले ना तांणी ते करचे अशें आवाहन लिक्विडेटरान तांकां केलां. 5 लाखां परस चड रक्कम जमा केल्ले 1,469 ठेवीदार आसात. तांच्या दाव्याची बाकी आशिल्ली रक्कम कायद्या प्रमाण लिक्विडेशनाचे निमणे प्रक्रिये वेळार निकालांत काडपाक शकता अशे तांणे सांगलां. बँकेन रीण वसुलींत बरीच प्रगती केल्या. लिक्विडेशना वेळार आशिल्ल्या 2,464 रीण प्रकरणातली 1,629 प्रकरणां बंद केल्यांत. तातूंतल्यान बँकेन 30 कोटी रुपया वसूल केल्यात. आतां फकत 835 प्रकरणां रीण वसुली बाकी आसा. मात ती खंयच्या ना खंयच्या कारणाक लागून न्यालायलांत प्रलंबीत आसात.
बँकेन आपल्यो 113 मालमत्ता विकल्यात. साखळी, वास्को, कळंगुटे, रेईश मागुश आनी फोडे हांगच्या बँक फाट्यांच्या कार्यालयांचो तातूंत आसपाव आसा. पर्वरी हांगचे एक धर तशेंच म्हापशें आनी सान्तइनेज-पणजी हांगच्या शंबरां पसच चड दुकानांचो तातूंत आसपाव आसा.