म्हापशेंच्या पोरण्यां इमारतीं कडेन आडनदर

म्हापशेंची जुन्ता हावसाची पोरणी इमारत. (उमेश झर्मेकार)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

खूबश्यो इमारती भाडेकरूंच्या ताब्यांत, सरकारी इमारतींचो प्रस्न साणीर

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

म्हापशें: पेटेचेंभाट- खलपवाडो, म्हापशेंचे पोरणे जाल्ले कोसकार अ‍ॅण्ड केसरकार इमारतीचो आगाशेचो स्लॅब शुक्रारा कोसळ्ळो. हे घडणुके उपरांत मोडपाक पाविल्ल्या खाजगी आनी सरकारी पोरण्या इमारतींचो प्रस्न साणीर आयला. पालिका आनी सरकाराक हे इमारतींचे धनी आनी भाडेकरूं मदलो घुस्पागोंदळ सोडोवपाक जावंक ना. ताका लागून ही स्थिती निर्माण जाल्या.

म्हापशेंच्या घातक इमारतीं मदीं सरकारी इमारतींचोय आंकडो व्हड आसा. कोमुनिदाद प्रशासक इमारत, म्हापशें आयटीआय इमारत, थंयच्यो सरकार शाळा, जुन्ता हावस, भौशीक बांदकाम खात्याचे क्वाटर, पुलीस क्वाटर, आझिलो क्वाटर, हेल्थ क्वाटर, वीज क्वाटर हे सरकारी राबिते फ्लॅट, तशेंच गंगा अपार्टमेंट, सफारी हॉटेल, धेंपो टॉवर, वेलाविस्ता अपार्टमेंट हांचे सयत शारांतल्यो कांय वेवसायीक पोरण्यो एका माळ्याच्या इमारतींचो आस्पाव आसा.

2014 त काणकोणां इमारत कोसळपाची दुर्घटणा घडिल्ली. ते उपरांत म्हापशें पालिकेन शारांतल्या कांय पोरण्यो जावन मोडपाक पाविल्ल्या इमारतींचे धनी आनी भाडेकरूंक गोंय नगरपालिका कायद्याच्या 190 कायद्या खाला नोटीस जारी केल्ली. पालिका वाठारांतल्यो ह्यो खूबश्यो पोरण्यो इमारती भाडेकरूंच्या ताब्यांत आसात. इमारतीच्या धनयांक नांवा पुरतें भाडें मेळटा, ताका लागून ह्या इमारतींचे दुरुस्ती कडेन तांणी आडनदर केल्या. तशेंच धनी आनी भाडेकरूंच्या वादाक लागून कांय इमारतींचीं प्रकरणां न्यायालयांत आसात. ताका लागून खंयचीय दुर्घटणा घडचे आदीं ह्यो इमारती मातये भरवण करपा खातीर पालिके कडल्यान योग्य अशी फाटपुरवण जावंक ना. ताका लागून इमारती अजून लेगीत धोकादायक स्थितींत आसात. 2011 त गंगा अपार्टमेंटल्या इमारतीच्या तळाची जमीन पावसाळ्यांत नेमिल्ली. हे घडणुकेची दखल घेवन पालिकेन शारांतल्या पोरण्या इमारतींचे सर्वेक्षण करपाचो निर्णय घेतिल्लो आनी ही जापसालदारकी कनिश्ठ अभियंत्यांचेर दिल्ली. पूण ते उपरांत हे सर्वेक्षणाचें कितें जालें हें कोणाकूच खबर ना. ह्याच काळांत सप्टेंबर 2019 त पोरणी उपनिबंधक कार्यालयाची इमारत कोसळिल्ली. ते उपरांत पालिकेन पोरणी मामलेदार कार्यालयाची इमारत मोडली, पूण शारांतल्यो हेर धोकादायक इमारतीं विशीं पालिके कडल्यान कसलोच निर्णय घेवंक ना. भौशीक बांदकाम खात्या वतीन पालिकेन इमारतींचो स्ट्रक्चर अ‍ॅड लायबिलिटी अहवाल लेगीत मेळोवंक ना.


शुक्रारा इमारतीचो स्लॅब कोसळिल्ल्याची घडणूक घडले उपरांत पालिकेन पोरण्यां इमारतींचें सर्वेक्षण करपाचो निर्णय घेतला. हें काम कनिश्ठ अभियंत्या वतीन करतले. पालिका अधिकाऱ्यां वतीन ह्या सर्वेक्षणाच्या कामाची बेगिनूच रुपरेशा थारायतले. सर्वेक्षणाच्या अहवाला प्रमाण फुडली कायदेशीर कारवाय करतले.

  • डॉ. नुतन बिचोलकार, नगराध्यक्ष, म्हापशें