म्हापशेंच्या नुस्त्या मार्केटाची पालिके सयत भलायकी अधिकाऱ्याची जोड पळोवणी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

दुयेंसां पातळचीं न्हय म्हूण प्रतिबंधात्मक उपाय

म्हापशें: म्हापशेंच्या नुस्त्या मार्केट वाठाराची पालिके सयत भलायकी अधिकाऱ्यान जोड पळोवणी केली. ह्या वाठारांत घाण उदक सांचून दुयेंसां पातळचीं न्हय हे खातीर प्रतिबंधात्मक उपाय येवजण राबोवपाचें ह्या वेळार थारलें.

हांगासरले रहिवासी प्रवीण आसोलकार हांचे कागाळी वयल्यान सोमारा सकाळीं ही जोड पळोवणी केली. ह्या वेळार नागरी भलायकी केंद्र अधिकारी डॉ. शॅरल डिसोझा, नितळसाण अधिकारी उदय ताम्हणकार, नगरसेवक सुधीर कांदोळकार, पालिका सुपरवायझर सुनील नायक हाजीर आशिल्ले.

नुस्त्या मार्केटांत आनी आशिकुशीक घाण उदक सांचून जळारांची पैदास जावंक शकता. ताका लागून पालिकेन नितळसाण मोहीम राबोवन घाण उदक सांचून उरचें न्हय हाची जतनाय घेवपाची सुचोवणी ह्या वेळार केली.

डॉ. शॅरल डिसोझान म्हणलें, आमी जोड पळोवणी केल्या. भलायकीचे नदरेन पालिकेक नालो नितळ करपाचो सल्लो दिला. पावसांत हांगा जळारांचें केंद्र जावचें न्हय हे खातीर कंटेनर्स आनी हेर सामान रिते करपाची सुचोवणीय आमी पालिकेक केल्या.

कागाळदार प्रवीण आसोलकारान म्हणलें, पळोवणे वेळार नुस्त्याच्या पेटयांनी उदक सांचता. ताका लागून दुयेंसां पातळपाची शक्यताय चड आसता. हाचो परिणाम नुस्तें विकप्यांचेरूच जावचो ना जाल्यार बाजारांत येवपी गिरायकांचेर लेगीत हाचो त्रास जातलो अशें दिसून आयलां.

आपणें हाचे आदीं विवीध प्राधिकरणां सयत पालिकेक पत्र सादर केल्लें. पूण पालिकेन हे पळोवणे पयली सादो कनिश्ठ अभियंत्याकूय धाडूंक ना. जाल्यार सुपरवायझराचेर ही पळोवणी करून घेवपाचो प्रकार पालिकेन केला अशें आसोलकारान सांगलें.