म्हापशेंचो भुंयगत वीज वाहिनी प्रकल्प आडावला पालिका मंडळाक लागून

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

हरकत ना दाखलो दिवपा विशीं पालिकेचें वेळकाडू धोरण

म्हापशें: शारांतल्या भुंयगत वीज वाहिन्यांचें काम म्हापशें पालिका मंडळाक लागून आडावलां. थाराव घेवन लेगीत हरकत ना दाखलो दिवपाचे बाबतींत पालिकेन वेळकाडू धोरण आपणायिल्ल्यान फाटले पांच म्हयने प्रकल्पाचें काम प्रत्यक्षांत हातांत घेवप शक्य जाल्लें ना.
फाटल्या 21 डिसेंबर दिसा विधानसभा वेंचणुकेचे आचारसंहिते पयली भुंयगत वीज वाहिनी प्रकल्पाची तेन्नाचे वीज मंत्री निलेश काब्राल हांणी आमदार ज्योशुआ डिसोझा हांचे हाजिरेंत बुन्याद घाल्ली. ह्या प्रकल्पाचेर 117 कोटी रुपया खर्च जातलो. प्रकल्पाचें काम तीन टप्प्यांनी घेवपाचें थारिल्लें. पयले फावटी अती उच्च दाबाची (एचटी) वीज वाहिन्यांचें काम आनी उपरांत उण्या दाबाच्या (एलटी) वीज वाहिन्यांचें काम हातांत घेतले.
भुंयगत वीज वाहिनी घालपा खातीर रस्तो फोडपाचें काम करचें पडटलें. ते खातीर नगरपालिकेचो हरकत ना दाखलो गरजेचो आसा. प्रकल्पाक हरकत ना दाखलो दिवपा विशींचो थाराव म्हापशें पालिका मंडळान फाटल्या एप्रीलांत जाल्ले साबार बसकेंत मंजुरी दिल्ली.
वीज वाहिन्यांचें काम बेगीन सुरू जावचें हे खातीर आमदार ज्योशुआ डिसोझा हांचे कडल्यान यत्न जायत आसात. तांचे सुचोवणे प्रमाण पालिका मंडळान बसका घेवन प्रकल्पाच्या कामा खातीर हरकत ना दाखल्याचो थाराव मंजूर केल्लो. पूण फाटले दोन म्हयने पालिकेन हो दाखलो वीज खात्या कडेन दिल्लो ना. ताका लागून खात्या मुखार प्रकल्पाचें काम हातांत घेवपाचे बाबतींत अडचण निर्माण जाल्या. वेळावेळार खात्यान पालिकेक हो दाखलो मेळोवपा विशीं पालिके कडेन संपर्क सादला. पूण पालिका मंडळान ताचे कडेन आडनदर केल्ल्यान एनओसीची प्रत अजून दिवंक नाशिल्ल्याची म्हायती वीज खात्याच्या एका वरिश्ठ अधिकार्‍यान दिली.
सद्या पावसाचे दीस लागीं पाविल्ल्यान रस्त्याचें खणपाचें काम हातांत घेवप शक्य जावचें ना. पालिका मंडळान वेळारच हरकत ना दाखलो वीज खात्याचे सुवादीन केल्लो जाल्यार आतां म्हणल्यार ह्या प्रकल्पाच्या कामाक कांय प्रमाणांत गती मेळटली आसली.


पालिकेचो हरकत ना दाखलो मेळ्ळे उपरांत भुंयगत वीज वाहिन्यांचें काम हातांत घेतले. हो दाखलो रोखडो मेळचो, हे खातीर पालिके कडेन फाटपुरवण करतात.
– ज्योशुआ डिसोझा, आमदार


शारांतल्या भुंयगत वीज वाहिन्यांच्या कामाक गरजेचो आशिल्लो हरकत ना दाखलो दिवपाचो थाराव पालिका मंडळाचे फाटले बसकेंत मंजूर जाला. हे बसकेच्या इतिवृत्तांताक अजून मान्यताय मेळिल्ली ना, हे खातीर रोखडीच पालिका मंडळाची बसका घेतले.
शुभांगी वायंगणकार, नगराध्यक्षा


सरकाराच्या एखाद्या भौशीक प्रकल्पाक हरकत ना दाखलो दिवपा विशीं थाराव घेतले उपरांत थळाव्या स्वराज्य संस्थांनी ह्या थारावाची प्रत ताकतिकेन संबंदीत खात्याक सादर करूंक जाय. ते खातीर बसकेची इतिवृत्तांत मंजुरी मेळ मेरेन रावपाची गरज ना. पूण म्हापशें पालिका मंडळान वेगळोच नेम लागू केला. तशेंच प्रकल्पाच्या कंत्राटदाराची भेट जाले उपरांत दाखलो दिवपाचो पवित्रो घेतला. पालिका मंडळाचे हे भुमिकेचेर दुबाव निर्माण जाला.