म्हान फुटबॉलर पेले संवसारीक अंतरले

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

ब्राझिलाचे म्हान फुटबॉलर पेले संवसारीक अंतरले. बिरेस्तारां रातीं कडेन 82 वर्सां पिरायेचेर तांकां मरण आयलें. पेले फाटल्या कांय काळां सावन पोटाच्या कॅन्सरा आड झुजताले. तांकां 29 नोव्हेंबराक सां पावलूच्या अल्बर्ट आयस्टायन हॉस्पिटलांत भरती केल्ले.

किमोथेरेपी वरवीं तांचेर उपचार चालू आशिल्लो. पूण, ताचो कांयच फायदो जालो ना. ते उपरांत किमोथेरेपी बंद करून दोतोरांनी दूख उणें करपी वखदां सुरू केल्लीं. तांकां किडनी आनी कार्डियक डिसफंक्शन लेगीत आशिल्लें. पेले हांच्या मरणा उपरांत ब्राझिल सरकारान तीन दिसांचो राष्ट्रीय दुखवटो घोशीत केला.

पेलेचें खरें नांव एडसन आरेंटीस डू नाशसिमेंटू आशिल्लें. पूण, तांकां डिको, पेले आनी धी ब्लॅक पर्ल ह्या टोपण नांवांन सगले वळखिताले. पेलेचो जल्म 23 ऑक्टोबर 1940त ब्राझिलांत जाल्लो. तांकां तीन घरकान्न आनी सात भुरगीं आसात.

पयलें लग्न 1966त जालें आनी 1982त घटस्फोट जालो. पयले घरकान्नीचें नांव रोज मॅरी डोस रीस आशिल्लें. तिच्या कडल्यान तीन भुरगीं जालीं. पेलेन दुसरें लग्न 1994त केलें आनी 2008त घटस्फोट जालो. दुसरे घरकान्नीचें नांव एसिरिया लेमोस सिक्सॅक्स आशिल्लें. तिसरें लग्न 2016त केलें. तिसरे घरकान्नीचें नांव मार्सिया ऑकी आसा. ती पेले वांगडाच रावताली.

पेलेन ब्राझिल पंगडाक तीन खेपे संवसारीक सर्त जिखून दिल्या. 1958, 1962 आनी 1970त ब्राझिल संवसारीक वस्ताद थारिल्लो. 1971त पेलेन आंतरराष्ट्रीय खेळांतल्यान निवृत्ती घेतिल्ली.