म्हादय : राजकारण तापलें

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हादय वाटावपाक जांणी फाटलीं बरींच वर्सां जागृताय केली, तांणी परतून मैदानार देंवपाची गरज आसा. म्हादयचेर उदक सोडलें जाल्यार नेमकें कितें जातलें, हाचेर……

म्हादय प्रस्नाचेर मुख्यमंत्र्यान काल सांजवेळा सगल्या आमदारांची बसका आपयिल्ली. पूण सरकाराच्या हेतूचेर दुबाव उक्तावन विरोधकांनी तिचेर बहिश्कार घालो. सर्वपक्षीय बसका जावचे पयलींच सगलें कितें मंत्रीमंडळ बसकेंत थारलें, निर्णय जालो, जाल्यार आमकां आपयिल्ले तरी कित्याक, असो विरोधकांचो प्रस्न, तर विरोधकांक म्हादयचें कांय पडिल्लें ना, ते फक्त राजकारण करपाक सोदतात, अशें सरकाराचें म्हणणें. म्हादयचेर आतां राजकारण तापपाक लागलां, इतलें मात खरें. सर्वपक्षीय बसका जाले उपरांत म्हादय प्रस्नाचेर (आनी हेर विशयांचेर) मंत्रींमंडळाची बसका घेतिल्ली जाल्यार सरकार आनी विरोधकां मदीं केस्तांव जावचें नासलें. विरोधकांक हो तांचो अपमान दिसला आसतलो. तातूंत ते सामकेच चुकले, अशें म्हणपाक मेळचें ना. तरीय आतां म्हादय होच केंद्रबिंदू धरून सगल्यांनी पक्ष, मतभेद विसरून एकठांय येवन म्हादय झुजांत देवप हें गोंयचे नदरेन हिताचें.
सगल्यांत पयलीं म्हादय विशीं जागृताय जावप गरजेचें. विधानसभा अधिवेशनाचें थेट प्रक्षेपण आसता. त्या वेळार अॅडव्होकेट जनरलाक विधानसभेंत हाडून म्हादय विशीं म्हायती दिवची, अशी मागणी विरोधकांनी केल्या. तशी कायद्यांत तरतूद आसा, अशेंय तांचें म्हणणें. तशें जाल्यार म्हादय प्रस्नाचेर गोंयची कायदेशीर बाजू कितें आसा, तें लोकांक कळटलें. म्हादय वाटावपाक जांणी फाटलीं बरींच वर्सां जागृताय केली, तांणी परतून मैदानार देंवपाची गरज आसा. म्हादयचेर उदक सोडलें जाल्यार नेमकें कितें जातलें, हाचेर बरेंच लिखाण, व्हिडियो, भाशणां जाल्यांत. ताची परतून एकदां उजळणी जावंक फावो. जनमत कौला वेळार गांवांगांवांनी जागृताय सभा, मिरवणुको जाताल्यो. दरेकलो आपापले परीन झुजलो, तो हावेस घेवन आतां रणांगणांत देवचें पडटलें. म्हादयमायच्या विशयाचेर कांय संस्था, संघटनां वावुरताल्यो, तांणी परतून जागें जावपाचो वेळ आयला. म्हादय आटल्यार दुदसागर घसघसो फ्राक जातलो, न्हंयांतल्या नुस्त्यांचेर, वनस्पतींचेर हावळ येतली. शेतां, भाटां, कुळागरां सुकतलीं. बांयचें उदक देंवतलें, उदका पुरवण प्रकल्पांक जाय तितलें उदक मेळचें ना, सैम सुकतलो, रेंव वेवसायिक उबंत पडटले, नुस्तें, मानशी बंद करच्यो पडटल्यो, उरल्यात ते मिठागर नाच्च जातले. सुकणीं, सावदांचेर परिणाम जातलो. उश्णताय वाडटली…… आनीकूय खूब कितें जातलें!! म्हादय आटप म्हणल्यार पर्यटनाचेर थेट परिणाम जावप. गोंयची अर्थवेवस्था सध्या पर्यटनाच्या प्राणवायूचेर चलता…. आनी तो दिवपांत म्हादय मायचेंय योगदान आसा. हें कळना, तो मेरेन लोकांक हो प्रस्न कितलो गंभीर तें कळचें ना. कर्नाटकाचें नाटक उक्ताडार हाडपाक आतां म्हादय लढ्याचो एल्गार नव्यान दिवचोच पडटलो.
केंद्र सरकारान कर्नाटकाच्या प्रकल्प आराखड्याक मान्यताय दिली, तरी अजून पर्यावरण, रानां मंत्रालय, रानां जीव मंडळाची परवानगी मेळपाक जाय. ताचे बगर कर्नाटकाक कळसा- भांडुरा प्रकल्पाचें काम मुखार व्हरपाक मेळचें ना, अशें जाणकारांचें मत. हांगा गोंय जिखलें जाल्यार म्हादय जिखतली. पूण, हें दिसता तितलें सोंपें ना. कर्नाटकांत रोखडीच विधानसभा वेंचणूक जावपाची आसा. कांय जाणांच्या मतान, तेच खातीर कर्नाटकान केंद्र सरकाराच्या पालवान हो आराखडो मंजूर केला. वेंचणुकेचो निकाल कितेंय लागलो तरी, कर्नाटक फाटीं सरतशें दिसना. ते खातीर आमकां शिंगां दाखोवचींच पडटलीं. आठ दिसां भितर उदका वेवस्थापन प्राधिकरण स्थापन करपाची मागणी गोंय सरकारान केल्या. कोणें कितलें उदक घेवप हें तांणी थारावपाचें. मात विरोधकांच्या मतान, प्राधिकरण जायत जाल्यार म्हादय वाठारांतल्या बांदांक, बांदकामांक ताची परवानगी घेवची पडटली. हें मनस्ताप दिवपी थारूं येता. सरकार कळसा- भांडुरा प्रकल्पाचो आराखडो फाटीं घेना जाल्यार मुख्यमंत्री सावंत हांणी राजिनामो दिवन केंद्राचेर चेपण हाडचें, अशेंय विरोधी आमदारांक दिसता. केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांणी राजिनामो दिवपाची तयारी दाखयल्या. तेवटेन म्हादय प्रस्नाचेर सरकारान विधानसभेंत व्हायट पेपर मांडचो, सर्वपक्षीय समिती नेमची अशीय मागणी विरोधकांनी केल्या. सरकारान दिल्ली वचून म्हादय संबंदी भासाभास करपाचें थारायलां.
म्हादयमायन इतले दीस सगल्या गोंयकारांक जगयले, तगयले. सध्याय ती भेदभाव करीनासतना समेस्तांक उदक दिता. आतां ह्या संकश्टाच्या समयार तिका आदार दिवप हें दरेकल्याचें कर्तव्य. तेन्ना उत्तर, दक्षीण, पक्ष, संघटनां सगलें विसरून तिच्या उल्याक ओ दिवया. भायर एक, भितर भलतेंच अशें करीनासतना तिका हात दिवया.