म्हादय प्रस्नाचेर कन्नड म्हासंघ गोंयचे वटेन

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सिदाना मेती: कर्नाटक मुख्यमंत्र्यां कडेन मांडटले गोंयची बाजू

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : नोकरी तशेंच वेवसाया निमतान गोंयांत कर्नाटकांतले बरेच कन्नड लोक राबित्याक आसात. कन्नड म्हासंघान म्हादय प्रस्नाचेर गोंयाक तेंको दिला. म्हादयची गोंयाक गरज आसा. कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मय हांचे कडेन आपूण गोंयची बाजू मांडटलो, अशें कन्नड म्हासंघाचे अध्यक्ष सिदाना मेती हांणी स्पश्ट केलां.
आमी मूळ कर्नाटकाचे आसले तरी सध्या गोंयांत रावतात. गोंय हे आमचेंच. गोंयांत आतां उदकाचो उणाव जाणवपाक लागला. उदकाची गरज भागोवपा सयत पर्यावरणाच्या जतनाये खातीर गोंयांत म्हादयचें उदक आसपाची गरज आसा. म्हादय प्रस्नाचेर गोंयांत रावपी कन्नड लोक हे गोंयचे वटेन आसात. कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मय हांची भेट घेवपाची तयारी आसा. म्हादय ही गोंयची जीवनदायिनी, हे आपूण कर्नाटक मुख्यमंत्र्यांक पटोवन दितलो.
म्हादयच्या प्रस्नाचेर राजकारण करपाक विरोध
म्हादयच्या प्रस्नाचो राजकारणा खातीर वापर जाता. राजकारणा खातीर म्हादयचो वापर करपाक आपलो विरोध आसा, अशें अध्यक्ष सिदाना मेती हांणी स्पश्ट केलां. कर्नाटकांत आता विधानसभा वेंचणूक जावपाची आसा. विधानसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर कर्नाटक सरकारान कळसा – भांडुरा प्रकल्पाचो आराखडो तयार करून केंद्राक सादर केला. केंद्र सरकारान आराखड्याक मान्यताय दिल्ल्यान परतून वाद तयार जाला. विधानसभा वेंचणुके पयलीच आराखड्याक मान्यताय दिवपाची ताकतिक कित्याक आसली? तशेंच कर्नाटकांतले सगले राजकी पक्ष लेगीत आतां जागे जाल्यात. म्हादय प्रस्नाचेर राजकारण सुरू आसा. ह्या प्रस्नाचें राजकारण करपाक कन्नड म्हासंघाचो विरोध आशिल्ल्याचे सिदाना मेती हांणी स्पश्ट केलां.
सर्वोच्च न्यायालया वरवीं प्रस्न सोडोवपाक जाय
म्हादयचो प्रस्न हो पर्यावरणाचो आनी कायद्याचो. हो प्रस्न राजकी वा भावनीक न्हय. सर्वोच्च न्यायालयांत गोंय तशेंच कर्नाटकाची याचिका आसा. हे याचिकेचेर सुनावणी जावन न्यायालय निर्णय दितले. न्यायालयाचो निर्णय दोनूय राज्यांक मान्य करचो पडटलो. हो प्रस्न सर्वोच्च न्यायालयूच सोडोवंक शकता, अशें मेती हांणी स्पश्ट केलां.
गोंय आनी कर्नाटक ही शेजारी राज्यां. दोनूय राज्यां एकामेकाचेर बरीच निंबून आसात. बरेच गोंयकार बेळगांव तशेंच कर्नाटकाच्या हेर वाठारांत वतात. तशेंच कर्नाटकांतले बरेच लोक कामा निमतान गोंयांत येतात. बरे संबंद राखपाची दोनूय राज्यांच्या सरकारांची जापसालदारी आसा, अशें मेती हांणी म्हणलें.