म्हादय प्रश्नाचेर गोंय सरकाराचें आत्मसमर्पण आदले उदकास्रोत मंत्री दयानंद नार्वेकार हांचो आरोप

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
म्हापशेंः म्हादय प्रश्नाचेर गोंय सरकारान कांय पांवड्यार आत्मसमर्पण करून म्हादय कर्नाटक सरकाराक विकल्ल्याचें दिसून येता असो आरोप गोंयचे आदले उदकास्रोत मंत्री दयानंत नार्वेकार हांणी केला. राज्य सरकाराच्या घाळपणाचो परिणाम पुराय गोंयांचेर जातलो. आतां ह्या प्रश्नाचेर राज्य सरकारान आंदोलन सुरू करून केंद्र सरकाराच्या निर्णया कडेन आमी सहमत नात अशें पत्र केंद्र सरकाराक दिवपाक जाय अशें मत ताणी उक्तायलां.
न्यायालयांत जेन्ना एकाद्रें प्रकरण आसता तेन्ना कोणूय त्या प्रकरणाक हात लायना. मात न्यायालया भायर समजूत जाता तेन्ना अशें निर्णय अपेक्षीत आसतात. म्हादय प्रकरणात अशी समजूत जाल्ल्यान हें प्रकरण गोंयच्या हातांतल्यान गेलां. हातूंत राज्य सरकारान आपल्या हितोच विचार केलो ना अशें स्पश्ट जाता अशें नार्वेकार हांणी सांगलें.
जे लोक गोंयांत भरपूर उदक आसा अशी समज करून आसात तें लोकांच्या नळाक अजून उदक येना हे गजाली कडेन आड नदर करतात. घर घर नळ येवजण आमी चालीक लायिल्ली मात सध्या आठ आठ दीस नळाक उदकूच येना. ताका लागून लोक उदकाचें बील भरनात. राज्यांत कितलीं घऱां आसा आनी कितल्या घऱांनी नळाचें कनेक्शन आसा हें सरकारान जाहीर करपाक जाय. गोंयांत उदकाची समस्या आसतना कर्नाटकाक म्हादयचें उदक वळोवपाक दिवप हें सरकारान घातिल्लें चुकीचें पावल आसा अशें नार्वेकार हांणी सांगलां.
मोपा विमानतळाक लागून पेडण्यांत उदका खातीर लोक बोब मारतात. चांदेल- हसापूर न्हंयेतलें उदक थंय व्हरतात. विमानतळ पुराय तांकीन सुरु जातगीर गोंयांतले 50 टक्के उदक विमानतळा खातीर वापरचें पडटलें. 80 लाख चौखण मीटर इतले जमनींतलो विमानतळ पुराय भारतांत ना. मुंबय विमातळाची जमीन 20 लाख चौखण मीटर आसा. मोपा खातीर इतली जमीन ताब्यांत घेवप हो भयानक प्रकार आसा. 5 तें 10 लाख चौखण मीटर जमीन मोपा खातीर पुराय आशिल्ली. ह्या विमातळाक 50 टक्के उदक वळोवचें पडटलें हें हांव  पैजेन सांगपाक शकता, अशें तांणी सांगलें.
म्हादय देंगणांतले 3 केएमसी उदक वळोवपाचो प्रस्ताव 20 वर्सा सावन आसा. आमी तेन्ना ताका विरोध केल्लो. भाजपा सरकार ताका विरोध कित्याक करना, असो  नार्वेकार हांचो प्रश्न आसा. मोपा सारको प्रकल्प येता तेन्ना उदकाची वेवस्था पयलीं करपाक जाय. उदक नासल्यार गोंयत उद्देगीक प्रकल्प  येवचे नात ही गजाल केंद्र सरकार मनींत घेना. म्हादय खातीर कायदो पंगड तयार केल्लो. तो सध्या ना हाचे वयल्यान म्हादयच्या निर्णयाची राज्य सरकाराक पयलींच कल्पना दिल्ली आसुये अशें तांणी सांगलें.

“1980 वर्सा जेन्ना  हांव उदकास्रोत मंत्री आशिल्लो तेन्ना केंद्रांत काँग्रेस पक्षाचें सरकार आशिल्ले. तेन्ना आमचेर खूब चेंपण आशिल्लें. गोंयांत कर्नाटकाचें शिश्टमंडळ आनी मंत्री लेगीत आयिल्ले. मात म्हादय प्रश्नाचेर कसलीच तडजोड करप ना  अशी भूमिका 20 वर्सां आदीं आमी घेतिल्ली. कारण फुडाराक गोंयांचेर व्हडलो परिणाम जातलो, अशें स्पश्ट करून मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे हांच्या फुडारपणा खाला आमी आमचे भूमिकडेन ठार रावल्ले ” – नार्वेकार