म्हादय आटल्या, गुळेली तानेल्या

तळाक पाविल्लें म्हादय न्हंयेचें उदक आनी धडेर आशिल्लो पंप.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

न्हंयेदेगेचे पंप खरशेल्यात; दोन दीस उदका पुरवणेचेर परिणाम

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

वाळपयः गुळेली वाठारांत फाटल्या दोन दिसां सावन उदका पुरवण जायना. म्हादय देगेर आशिल्ले उदकाचे पंप सध्या उदक ओडपाक असमर्थ थारल्यात. ताका लागून ताचो परिणाम उदका पुरवणेचेर जाला. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण म्हादय न्हंयेदेगे वयल्या गांजे वाठारांत बांदाचें आडायिल्लें उदक सोडलां. ताका लागून न्हंयेच्या उदकाची पातळी सकयल गेल्या आनी उदक ओडपा खातीर बसयिल्ल्या पंपाप तें ओडपाक मेळना.

गुळेली वाठारांत म्हादय न्हंयेचेर आशिल्ल्या पाडेली गुळेली पुला लागसार उदक ओडपा खातीर पंप बसयल्यात. ह्या पंपाच्या आदारान उंचायेर बांदिल्ल्या दोन व्हड टांकयांनी उदक साठोवन ताचेर प्रक्रिया करून ताची गुळेली आनी सरभोंवतणच्या वाठारांत पुरवण करतात. कांय वर्सां आदीं ह्या वाठारांत दिसपट्टो उदकाचो प्रस्न सतायतालो. ताचेर उपाय म्हूण आनी ह्या वाठारांतल्या लोकांचे मागणे वयल्यान थळाव्या आमदारान आपल्या यत्नान हो प्रकल्प उबारिल्लो.

म्हादय न्हंयेचें उदक गांजे बांदाक लागून उप्पाट भरून उरता, पूण आतां या दिसांनी पावस पडपाक सुरवात जाल्ल्यान गांजेचो बांद उक्तो केला. ताका लागून उप्पाट भरिल्ली म्हादय न्हय सध्या तळाक पावल्या. हे खातीर गुळेली वाठारांत म्हादय न्हंयेदेगेर बसयिल्ल्या पंपा वरवीं उदक ओडप कठीण जालां. भौशीक बांदकाम खात्याच्या उदका विभाग जंय उदक आसा थंय चर खणून पंपाच्या पायपा मेरेन उदक हाडपाचो यत्न करपाक जाय. पूण सध्या तशी कसलीच हालचाल दिसना, ताका लागून आनीक कितले दीस गुळेलीच्या लोकांक उदका बगर काडचे पडटले, असो प्रस्न ह्या वाठारांतल्या लोकांनी उपस्थीत केला. दोन दीस उदक नाशिल्ल्यान गुळेली वाठाराचे पंच अनील गावडे हांणी संबंदीत अधिकाऱ्यां कडेन चर्चा केल्ली. पूण अजून जाय तशी हालचाल सुरू जाल्ल्याचें दिसना. धामशेचे पंच विनोद गांवकार हांणीय ह्या संबंदांत वासपूस केल्यार ताकाय फावोश्यो जापो दिवंक नाशिल्ल्याचें स्वता गांवकार हांणी सांगलें.

अधिकाऱ्यांच्या घाळपणाचो लोकांक त्रास…

मे म्हयन्यांत भोवतेक पुराय गोंयांत उदकाचो प्रस्न उप्रासता. पूण गुळेली सारक्या वाठारांत म्हादय न्हंय उप्पाट भरिल्ली आसतना अधिकाऱ्यांच्या घाळपणाक लागून ह्या वाठारांत उदकाचो गंभीर प्रस्न उप्रासला. व्हड प्रकल्प उबारून जर ताचो फायदो लोकांक जायना जाल्यार ताचो कसलो फायदो? अधिकाऱ्यांच्या घाळपणाक लागून सामान्य लोकांक मात फुकटचो त्रास सोंसचो पडटा, अशें ह्या वाठारांतल्या लोकांनी म्हणलां.